[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 83

[ Textanmerkungen ]

1x šīr mizmōr = ʾSP
2aV ʾïlō*hīm
a ʾal du̇my l-a = k
b ʾal tiḥraš
c = ʾal tišquṭ
cV ʾil
3a hinni(h) ʾōyïbē = ka yihmayū-n
b = m˙śan[nï]ʾē = ka naśȧʾū rō(ʾ)š
4a ʿal ʿamm = ka yaʿrīmū sōd
b = yityaʿ[ʿ]ïṣū ʿal ṣȧpūnē = ka
5a ʾamȧrū
b lïkū
c = nakḥīd-i = m mig = gōy
d = lō(ʾ) yizzakir šim YŚRʾL ʿōd
6a nōʿȧṣū lib[b] yaḥd-aw
b ʿal-ē = ka b˙rīt yikrutū
7v ʾuhu̇lē ʾDWM = YŠMʿʾL-īm MWʾB = HGR-īm
8v GBL = ʿMWN = ʿMLQ PLŠT ʿim[m] yō*šïbē ṢWR
9a gam ʾŠWR nilwā ʿimm-a = m
b hayū zïrōʿ = bȧnē LWṬ
bJ salā
10x ʿśē(h) la = him = MDYN = SYSRʾ = YBYN = naḥl QYŠWN
11a nišmȧdū = ʿYN DʾR
b hayū dumn = [h]a = ʾȧdamā
12a šīt-i = nȧdīb-i = = ʿRB = = ZʾB
b = = ZBḤ = = ṢLMNʿ kul[l] nȧsīk-i =
13a ʾȧšr ʾamȧrū
b nīrȧš-a(h) la = ʾȧt nȧʾōt ʾïlō*hīm
14aV ʾïlō*h-ay = [y]
a šīt-i = = [h]a = galgal[l] = qaš[š] = pȧnē rūḥ
15a = ʾiš
aR1 tibʿar yaʿr
a = = lah[h]abā
aR2 t˙lah[h]iṭ har[r]īm
16a kin tirdu̇p-i = m = saʿr-i = ka
b = = sūpat = ka t˙bah[h]ïl-i = m
17a mallē(ʾ) pȧnē = him qalōn
b = y˙baq[qï]šū šim = ka
bV YHWH
18a yibō*šū
b = yibbahïlū ʿȧd-ē ʿad
c = yïḥpȧrū
d = yō(ʾ)bidū
19a = yidïʿū
b ʾattā
bR šim = ka YHWH
b = badd-i = ka ʿilyōn ʿal kul[l] ha = ʾarṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]