[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 81

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal ha = gittīt
b = ʾSP
2a harnīnū = ʾïlō*hīm ʿūz(z)-i =
b harīʿū = ʾïlō*hē YʿQB
3a śȧʾū zimrā
b = tïnū tup[p] kinnōr naʿīm ʿim[m] nabl
4a tiqʿū = [h]a = ḥudš šōpar
b = [h]a = kisǟ = yōm ḥagg-i =
5a ḥuq[q] = YŚRʾL hū(ʾ)
b mišpaṭ = ʾïlō*hē YʿQB
6a ʿē*dūt = YHWSP śām = ō
aI = ṣē(ʾ)t = ō ʿal ʾarṣ MṢR-aym
b śȧpat
bR lō(ʾ) yadaʿtī
b ʾišmaʿ
7a hïsīrōtī mis = sibl šȧkm = ō
b kapp-a(y) = w mid = dūd tïʿburna(h)
8a = [h]a = ṣar[r]ā qarā(ʾ)ta
b wa = ʾ˙ḥallïṣ-ak = ka
c ʾiʿn = ka = sitr raʿm
d ʾibḥan = ka ʿal m˙rībā
dJ salā
9a šmaʿ
aV ʿamm = ī
b = ʾaʿīd-a(h) b-a = k
bV YŚRʾL
c ʾim tišmaʿ l = ī
10a lō(ʾ) yihyǟ = ka ʾil zār
b = lō(ʾ) tištaḥwǟ = ʾil nikar
11a ʾanō*kī YHWH ʾïlō*hē = ka ha = maʿl = ka mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
b harḥib = ka
c = ʾ˙mal[lï]ʾ-i = hu(w)
12a = lō(ʾ) šamaʿ ʿamm = ī = qōl = ī
b = YŚRʾL lō(ʾ) ʾabā l = ī
13a wa = ʾ˙šallïḥ-i = hu(w) = š˙rīrūt libb-a = m
b yilïkū = mōʿïṣōt-ē = him
14a ʿamm = ī šō*miʿ l = ī
b YŚRʾL = dȧrak-ay = [y] y˙hallikū
15a = mʿaṭ ʾōyïbē = him ʾaknīʿ
b = ʿal ṣar[r]ē = him ʾašīb yad = ī
16a m˙śan[nï]ʾē YHWH y˙kaḥ[ḥ]ïšū l = ō
b = yïhy ʿitt-a = m = ʿōlam
17a wa = yaʾkīl-i = hu(w) mi[n] = ḥilb ḥiṭṭā
b = miṣ = ṣūr dïbš ʾaśbīʿ-i = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]