[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 80

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʾil šō*šan⁺īm ʿē*dūt
b = ʾSP mizmōr
2aV1 rō*ʿē(h) YŚRʾL
a haʾzīn-a(h)
aV2 nō*hig = [h]a = ṣō(ʾ)n YWSP
bV yō*šib ha = k˙rūbīm
b hōpīʿ-a(h)
3a = pȧnē ʾPRYM = BNYMN = MNŠH ʿōrïr-a(h) ʾat gȧbūrat-i = ka
b = lïk-a(h) = yȧšū*ʿat-a(h) la =
4aV ʾïlō*hīm
a hȧšīb-i =
b = haʾir panē = ka
c = niwwašiʿ-a(h)
5aV YHWH ʾïlō*hīm ṣȧbaʾōt
a ʿad matay ʿašanta = tȧpillat ʿamm-i = ka
6a hiʾkalta = m laḥm dimʿā
b wa = tašq-i = = dïmaʿōt šalīš
7a tȧśīm-i = madōn = šȧkinē =
b = ʾō*yïbē = yilʿȧgū la =
8aV ʾïlō*hīm ṣȧbaʾōt
a hȧšīb-i =
b = haʾir panē = ka
c = niwwašiʿ-a(h)
9a gapn mim = MṢR-aym tassīʿ
b t˙gar[r]iš gōyī*m
c wa = tiṭṭaʿ-i = ha
10a pinnīta = panē = ha
b wa = tašriš šurašē = ha
c wa = t˙mallē(ʾ) ʾarṣ
11a kussū har[r]īm ṣill-a = h
b = ʿȧnapē = ha ʾarȧzē ʾil
12a t˙šallïḥ qȧṣīr-i = ha ʿad yam[m]
b = ʾil nahar yōnïqōt-ē = ha
13a la-m⁺ah paraṣta gȧdirē = ha
b = ʾarū = ha kul[l] ʿō*bïrē dark
14a y˙karsïm-an = [h]a(h) ḥu̇zīr miy = yaʿr
b = zīz śaday yirʿ-an = [h]a(h)
15aV ʾïlō*hīm ṣȧbaʾōt
a šūb nā(ʾ)
b habbiṭ miš = šamaym
c = rʾē(h)
d = pqud gapn zō(ʾ)t
16a = kannā
aR1 ʾȧšr naṭȧʿā yȧmīn-i = ka
a = ʿal bin
aR2 ʾimmaṣta(h) l-a = k
17v śȧrū*pā = [h]a = ʾiš
a kȧsūḥā mig = gaʿȧrat panē = ka yō(ʾ)bidū
18a tïhy yad = ka ʿal ʾīš yȧmīn-i = ka ʿal bin ʾadam
aR ʾimmaṣta l-a = k
19a = lō(ʾ) nasōg mim-mik = ka
b t˙ḥayy-i =
c = = šim = ka niqrā(ʾ)
20aV YHWH ʾïlō*hīm ṣȧbaʾōt
a hȧšīb-i =
b haʾir panē = ka
c = niwwašiʿ-a(h)
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]