[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 79

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr = ʾSP
bV ʾïlō*hīm
b bāʾū gōyī*m = nïḥlat-i = ka
c ṭimmïʾū ʾat hēkal qudš-i = ka
d śāmū ʾat YRWŠLM = ʿī*y⁺īm
2a natȧnū ʾat nȧbïlat ʿȧbadē = ka maʾkal = ʿōp ha = šamaym
b bȧśar ḥȧsīdē = ka = ḥay[yȧ]t-ō ʾarṣ
3a šapȧkū dam-a = m = [h]a = maym sȧbībōt YRWŠLM
b = ʾēn qōbir
4a hayīnū ḥarpā = šȧkinē =
b laʿg wa = qals = sȧbībōt-ē =
5a ʿad mah
aV YHWH
a tiʾnap la = naṣḥ
b tibʿar k˙-mō ʾiš qinʾat-i = ka
6a špuk ḥïmat = ka ʾil ha = gōyī*m
aR1 ʾȧšr lō(ʾ) yȧdaʿū = ka
a = ʿal mamlakōt
aR2 ʾȧšr = šim = ka lō(ʾ) qaraʾū
7a ʾakal ʾat YʿQB
b = ʾat naw-i = hu(w) hišammū
8a ʾal tizkur la = ʿȧwō*nō*t rī(ʾ)šō*nīm
b mah[h]ir y˙qaddïmū = raḥmē = ka
c dallōnū m(ʾ)ōd
9a ʿuzr-i =
aV ʾïlō*hē yišʿ-i =
a ʿal dȧbar kȧbōd šïm-i = ka
b = haṣṣīl-i =
c = kappir ʿal ḥaṭṭ(ȧʾ)ō*t-ē = = maʿn šïm-i = ka
10a la-m⁺ah yō(ʾ)mïrū ha = gōyī*m
b ʾayyē(h) ʾïlō*hē = him
c yiwwadïʿ = [h]a = g[ō](y)yī*m = ʿēnē = nȧqȧmat dam ʿȧbadē = ka ha = šapūk
11a tabō(ʾ) = panē = ka ʾȧnȧqat ʾasīr
b = gudl zïrōʿ = ka hōtir bȧnē tȧmūtā
12a = hašib = šȧkinē = šȧbʿataym ʾil ḥēq-a = m ḥarpat-a = m
aR ʾȧšr ḥir[rï]pū = ka
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
13a = ʾȧnaḥnū ʿamm = ka
b = ṣō(ʾ)n marʿīt-i = ka
c nōdǟ = ka = ʿōlam
d = dō*r wa = dō*r n˙sappir tȧhillat-i = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]