[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 78

[ Textanmerkungen ]

1a maśkīl = ʾSP
b haʾzīn-a(h)
bV ʿamm = ī
b tōrat = ī
c haṭṭū ʾuzn = kim = ʾimȧrē = [y]
2a ʾiptȧḥ-a(h) = mašal = [y]
b ʾabbīʿ-a(h) ḥīdōt min⁺-ī qadm
3a ʾȧšr šamaʿnū
b wa = nidïʿ-i = m
c = ʾȧbōt-ē = sippïrū la =
4a lō(ʾ) n˙kaḥ[ḥ]id mib = bȧnē = him
b = dōr ʾaḥrōn m˙sappïrīm tȧhillōt YHWH = ʿïzūz = ō = niplȧʾōt-a(y) = w
bR ʾȧšr ʿaśā
5a wa = yaqim ʿē*dūt = YʿQB
b = tōrā śām = YŚRʾL
bR ʾȧšr ṣiwwā ʾat ʾȧbōt-ē =
bRI = hōdīʿ-a = m = bȧnē = him
6a = maʿn yidïʿū dōr ʾaḥrōn
b banīm
bR yiwwalidū
b yaqū*mū
c = y˙sappïrū = bȧnē = him
7a = yaśīmū = ʾïlō*hīm kȧsl-a = m
b = lō(ʾ) yiškȧḥū maʿlȧlē ʾil
c = miṣwō*t-a(y) = w yinṣurū
8a = lō(ʾ) yihyū = ʾȧbōt-a = m dōr sōrir = mō*rǟ dōr
aR1 lō(ʾ) hikīn libb = ō
aR2 = lō(ʾ) niʾmȧnā ʾit[t] ʾil rūḥ = ō
9x bȧnē ʾPRYM nōšïqē rōmē qašt hapȧkū = yōm q˙rāb
10a lō(ʾ) šamȧrū b˙rīt ʾïlō*hīm
b = = tōrat = ō miʾ[ʾ]ïnū
bI la = lïkt
11a wa = yiškȧḥū ʿȧlīlōt-a(y) = w = niplȧʾōt-a(y) = w
aR ʾȧšr hirʾā = m
12x nagd ʾȧbōt-a = m ʿaśā palʾ = ʾarṣ MṢR-aym śȧdē(h) ṢʿN
13a baqaʿ yam[m]
b wa = yaʿbīr-i = m
c wa = yaṣṣib maym k˙-mō nid[d]
14a wa = yanḥ-i = m = [h]a = ʿanan yōm-am
b = kul[l] ha = laylā = ʾōr ʾiš
15a y˙baqqïʿ ṣū*rīm = [h]a = midbar
b wa = yašq = tïhō*mōt rabbā
16a wa = yōṣī*(ʾ) nōzïlīm mis = salʿ
b wa = yōrid = [h]a = nȧharōt maym
17a wa = yōsīpū ʿōd
aI = ḥṭō(ʾ) l = ō
aII = [h]amrōt ʿilyōn = [h]a = ṣī*y⁺ā
18a wa = y˙nassū ʾil = lïbab-a = m
aI = šʾul ʾukl = napš-a = m
19a wa = y˙dabbïrū = ʾïlō*hīm
b ʾamȧrū
c = yūkal ʾil
cI = ʿruk šulḥān = [h]a = midbar
20a hin[n] hikkā ṣūr
b wa = yazūbū maym
c = nȧḥalīm yišṭupū
d = gam laḥm yūkal
dI ti[t]t
e ʾim yakīn š(ʾ)ēr = ʿamm = ō
21a la-kin šamaʿ YHWH
b wa = yitʿabbar
c = ʾiš niśśȧqā = YʿQB
d = gam ʾa[p]p ʿalā = YŚRʾL
22a lō(ʾ) hiʾmīnū = ʾïlō*hīm
b = lō(ʾ) baṭȧḥū = yȧšūʿat = ō
23a wa = y˙ṣaw[w] šȧḥaqīm mim = maʿl
b = dalȧtē šamaym pataḥ
24a wa = yamṭir ʿȧl-ē = him man
aI = ʾkul
b = dȧgan šamaym natan la =
25a laḥm ʾabbīrīm ʾakal ʾīš
b ṣēdā šalaḥ la = him la = śubʿ
26a yassïʿ qadīm = [h]a = šamaym
b wa = y˙nah[h]ig = ʿuzz = ō tēman
27a wa = yamṭir ʿȧl-ē = him = [h]a = ʿapar š(ʾ)ēr
b = = ḥōl yammīm ʿōp kanap
28x wa = yappil = qarb maḥn-i = hu(w) sabīb = miškȧnō*t-a(y) = w
29a wa = yō(ʾ)kïlū
b wa = yiśbȧʿū m(ʾ)ōd
c = taʾwat-a = m yabī*(ʾ) la = him
30a lō(ʾ) zārū mit = taʾwat-a = m
b ʿōd ʾukl-a = m = = him
31a = ʾa[p]p ʾïlō*hīm ʿalā ba = him
b wa = yïhrug = mišman⁺ē = him
c = baḥ[ḥ]ūrē YŚRʾL hikrīʿ
32a = kul[l] zō(ʾ)t ḥaṭȧʾū ʿōd
b = lō(ʾ) hiʾmīnū = niplȧʾōt-a(y) = w
33a wa = y˙kal[l] = [h]a = habl yȧmē = him
b = šȧnōt-a = m = [h]a = bah[h]ālā
34a ʾim hȧrag-a = m
b = dȧrašū = hu(w)
c = šābū
d = šiḥ[ḥï]rū ʾil
35a wa = yizku̇rū
b ʾïlō*hīm ṣūr-a = m
c = ʾil ʿilyōn gō*ʾïl-a = m
36a wa = y˙pattū = hu(w) = = him
b = = lȧšōn-a = m y˙kazzïbū l = ō
37a = libb-a = m lō(ʾ) nakōn ʿimm = ō
b = lō(ʾ) niʾmȧnū = b˙rīt = ō
38a = hū(ʾ) raḥ[ḥ]ūm
b y˙kappir ʿawō*n
c = lō(ʾ) yašḥīt
d = hirbā
dI = hašīb ʾapp = ō
e = lō(ʾ) yaʿīr kul[l] ḥïmat = ō
39a wa = yizkur
b baśar him⁺a(h)
c rūḥ hōlik
d = lō(ʾ) yašūb
40a ka-m⁺ah yamrū = hu(w) = [h]a = midbar
b yaʿṣībū = hu(w) = y˙šīmōn
41a wa = yašūbū
b wa = y˙nassū ʾil
c = qȧdu(w)š YŚRʾL hitwū
42a lō(ʾ) zakȧrū ʾat yad = ō yōm
aR ʾȧšr padā = m min⁺-ī ṣar[r]
43vR1 ʾȧšr śām = MṢR-aym ʾō*tōt-a(y) = w
vR2 = mōpït-a(y) = w = śȧdē(h) ṢʿN
44a wa = yïhpuk = dam y(ʾ)ōrē = him
b = nō*zïlē = him bal yištayū-n
45a y˙šallïḥ ba = him ʿarub
b wa = yō(ʾ)kïl-i = m
a = ṣȧpardiʿ
c wa = tašḥīt-i = m
46a wa = yittin = [h]a = ḥasīl y˙būl-a = m
b = y˙gīʿ-a = m = [h]a = ʾarbǟ
47a yïhrug = [h]a = barad gapn-a = m
b = šiqmōt-a = m = ḥȧnamal
48a wa = yasgir = [h]a = barad b˙ʿīr-a = m
b = miqnē = him = [h]a = rȧšapīm
49x y˙šallïḥ b-a = m ḥȧrōn ʾapp = ō ʿibrā wa = zaʿm = ṣar[r]ā mišlaḥt malʾȧkē raʿ[ʿ]īm
50a y˙pallis natīb = ʾapp = ō
b lō(ʾ) ḥaśak mim = mawt napš-a = m
c = ḥayyat-a = m = [h]a = dabr hisgīr
51a wa = ya[k]k kul[l] bu̇ku(w)r = MṢR-aym
b rē(ʾ)šīt ʾōnīm = ʾuhu̇lē ḤM
52a wa = yassïʿ = [h]a = ṣō(ʾ)n ʿamm = ō
b wa = y˙nah[h]ïg-i = m = [h]a = ʿidr = [h]a = midbar
53a wa = yanḥ-i = m la = baṭḥ
b = lō(ʾ) paḥadū
c = ʾat ʾōyïbē = him kissā ha = yam[m]
54a wa = yȧbīʾ-i = m ʾil gȧbūl qudš = ō har[r]
aR qanȧtā yȧmīn = ō
55a wa = y˙gar[r]iš mip = pȧnē = him gōyī*m
b wa = yappīl-i = m = ḥabl nïḥlā
c wa = yaškin = ʾuhu̇lē = him šibȧṭē YŚRʾL
56a wa = y˙nassū
b wa = yamrū ʾat ʾïlō*hīm ʿilyōn
c = ʿē*dōt-a(y) = w lō(ʾ) šamarū
57a wa = yissō*gū
b wa = yibgu̇dū = ʾȧbōt-a = m
c nihpakū = qašt rȧmiy⁺ā
58a wa = yakʿīsū = hu(w) = bāmōt-a = m
b = = pȧsīlē = him yaqnīʾū = hu(w)
59a šamaʿ ʾïlō*hīm
b wa = yitʿabbar
c wa = yimʾas m(ʾ)ōd = YŚRʾL
60a wa = yiṭṭuš miškan ŠLW ʾuhl
aR šikkin = [h]a = ʾadam
61a wa = yittin = [h]a = šȧby ʿuzz = ō
b = tipʾart = ō = yad ṣar[r]
62a wa = yasgir = [h]a = ḥarb ʿamm = ō
b = = nïḥlat = ō hitʿabbar
63a baḥ[ḥ]ūr-a(y) = w ʾakȧlā ʾiš
b = bȧtūlō*t-a(y) = w lō(ʾ) hu(w)llalū
64a kō*hïn-a(y) = w = [h]a = ḥarb napalū
b = ʾalmȧnō*t-a(y) = w lō(ʾ) tibkēna(h)
65x wa = yī*qaṣ = yašin ʾȧdō*n-ay = [y] = gibbōr mitrōnin miy = yayn
66a wa = ya[k]k ṣar[r]-a(y) = w ʾaḥōr
b ḥarpat ʿōlam natan la =
67a wa = yimʾas = ʾuhl YWSP
b = = šibṭ ʾPRYM lō(ʾ) baḥar
68a wa = yibḥar ʾat šibṭ YHWDH ʾat har[r] ṢYWN
aR ʾȧšr ʾahib
69a wa = yibn k˙-mō rāmīm miqdaš = ō = ʾarṣ
aR yȧsad-a = h = ʿōlam
70a wa = yibḥar = DWD ʿabd = ō
b wa = yiqqaḥ-i = hu(w) mim = miklȧʾō*t ṣō(ʾ)n
71a mi[n] = ʾaḥ⁺ar ʿālōt hïbīʾ = ō
aI = rʿōt = YʿQB ʿamm = ō = = YŚRʾL nïḥlat = ō
72a wa = yirʿ-i = m = tum[m] lïbab = ō
b = = tȧbūnōt kapp-a(y) = w yanḥ-i = m
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]