[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 77

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal YDYTWN
b = ʾSP mizmōr
2a qōl = ī ʾil ʾïlō*hīm
b = ʾiṣʿaq-a(h)
c qōl = ī ʾil ʾïlō*hīm
d = hïʾzīn ʾil-ay = [y]
3a = yōm ṣar[r]at = ī ʾȧdō*n-ay = [y] daraštī
b yad = ī layl-a(h) niggȧrā
c = lō(ʾ) tapūg
d miʾ[ʾ]ïnā
dI hinnaḥim
d napš = ī
4a ʾizku̇r-a(h) ʾïlō*hīm
b = ʾihmay-a(h)
c ʾaśīḥ-a(h)
d = titʿaṭṭip rūḥ = ī
dJ salā
5a ʾaḥazta šȧmū*rōt ʿēn-ay = [y]
b nipʿamtī
c = lō(ʾ) ʾ˙dabbir
6x ḥiššabtī yamīm miq = qadm šȧnōt ʿōlamīm
7a ʾizku̇r-a(h) nȧgīnat = ī = [h]a = laylā
b ʿim[m] lïbab = ī ʾaśīḥ-a(h)
c wa = y˙ḥappiś rūḥ = ī
8a ha = = ʿōlamīm yiznaḥ ʾȧdō*n-ay = [y]
b = lō(ʾ) yō*sīp
bI = rṣōt ʿōd
9a ha = ʾapis la = naṣḥ ḥasd = ō
b gamar ʾumr = dō*r wa = dō*r
10a = šakaḥ
aI ḥannōt
a ʾil
b ʾim qapaṣ = ʾa[p]p raḥm-a(y) = w
bJ salā
11a wa = ʾō[ʾ]mïr
bI1 ḥallōt = ī
b hī(ʾ)
bI2 šnōt yȧmīn ʿilyōn
12a ʾazkīr maʿlȧlē YH
b ʾizku̇r-a(h) miq = qadm pȧlʾ-i = ka
13a = hagītī = kul[l] puʿl-i = ka
b = = ʿȧlīlōt-ē = ka ʾaśīḥ-a(h)
14aV ʾïlō*hīm
a = [h]a = qudš dark-i = ka
b ʾil gadu(w)l = ʾïlō*hīm
15a ʾattā ha = ʾil
b ʿō*śē(h) palʾ
c hōdaʿta = [h]a = ʿammīm ʿuzz-i = ka
16a gaʾalta = zïrōʿ ʿamm-i = ka bȧnē YʿQB = YWSP
aJ salā
17a raʾū = ka maym
aV ʾïlō*hīm
b raʾū = ka maym
c yaḥīlū
d ʾap yirgȧzū tïhō*mōt
18a zō*rïmū maym ʿābōt
b qōl natȧnū šȧḥaqīm
c ʾap ḥïṣaṣē = ka yithallïkū
19a qōl raʿm = ka = [h]a = galgal[l]
b hiʾīrū bȧraqīm tibil
c ragȧzā
d wa = tirʿaš ha = ʾarṣ
20a = [h]a = yam[m] dark-i = ka
b = š˙bīlē = ka = maym rabbīm
c = ʿȧq⁺ïbōt-ē = ka lō(ʾ) nō*daʿū
21x naḥīta = [h]a = ṣō(ʾ)n ʿamm-i = ka = yad MŠH = ʾHRN
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]