[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 73

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr = ʾSP
b ʾak ṭōb = YŚRʾL ʾïlō*hīm = bar[r]ē libab
2aP = ʾȧnī
a = mʿaṭ naṭūy ragl-ay = [y]
b = ʾayn šup⁺ȧkā ʾȧšū*r-ay = [y]
3a qinnē(ʾ)tī = [h]a = hōlïlīm
b šȧlōm rȧšaʿīm ʾirʾǟ
4a ʾēn ḥarṣub⁺ōt = mōt-a = m
b = barī(ʾ) ʾūl-a = m
5a = ʿȧmal ʾu̇nōš ʾēn-i =
b = ʿim[m] ʾadam lō(ʾ) y˙nuggaʿū
6a la-kin ʿȧnaqat = gaʾwā
b yïʿṭup šīt ḥamas la =
7a yaṣā(ʾ) mi[n] = ḥilb ʿēn-i =
b ʿabȧrū maśkī*y⁺ōt libab
8a yamīqū
b = y˙dabbïrū = raʿ[ʿ]
c ʿušq mim = marōm y˙dabbirū
9a šattū = [h]a = šamaym = him
b = lȧšōn-a = m tihlak = [h]a = ʾarṣ
10a la-kin yašīb ʿamm = ō hȧl-um
b = malē(ʾ) yimmaṣū la =
11a = ʾamȧrū
b ʾē-ka(h) yadaʿ ʾil
c = yiš diʿā = ʿilyōn
12a hinni(h) ʾil⁺ǟ rȧšaʿīm
b = šalïwē ʿōlam hiśgū ḥayl
13a ʾak rīq zikkītī lïbab = ī
b wa = ʾirḥaṣ = niqqayōn kapp-ay = [y]
14a wa = ʾïhy nagūʿ kul[l] ha = yōm
b = tōkaḥt = ī = [h]a = bu̇qarīm
15a ʾim ʾamartī
b ʾ˙sappïr-a(h) =
c hinni(h) dōr banē = ka bagadtī
16a wa = ʾ˙ḥaššïb-a(h)
aI la = dïʿt zō(ʾ)t
b ʿamal hī(ʾ) = ʿēn-ay = [y]
17a ʿad ʾabō(ʾ) ʾil miqdȧšē ʾil
b ʾabīn-a(h) = ʾaḥrīt-a = m
18a ʾak = ḥȧlaqōt tašīt la =
b hippalta = m = maššūʾōt
19a ʾē-k hayū = šammā = ragʿ
b sāpū
c tammū min ballahōt
20a = ḥ˙lōm
aI mi[n] = haqīṣ ʾȧdō*n-ay = [y]
bI = [h]aʿīr
b ṣalm-a = m tibzǟ
21a yitḥammiṣ lïbab = ī
b = kilȧyōt-ay = [y] ʾištōnan
22a = ʾȧnī baʿr
b = lō(ʾ) ʾidïʿ
c bȧhimōt hayītī ʿimm-a = k
23a = ʾȧnī tamīd ʿimm-a = k
b ʾaḥazta = yad yȧmīn = ī
24a = ʿïṣat = ka tanḥ-i =
b = ʾaḥ⁺ar kabōd tiqqaḥ-i =
25a l = ī = [h]a = šamaym
b = ʿimm = ka lō(ʾ) ḥapaṣtī = [h]a = ʾarṣ
26a kalā š(ʾ)ēr = ī = lïbab = ī
b ṣūr lïbab = ī = ḥilq = ī ʾïlō*hīm = ʿōlam
27a hinni(h) rȧḥiqē = ka yō(ʾ)bidū
b hiṣmatta(h) kul[l] zōnǟ mim-mik = ka
28aP = ʾȧnī
a qirbat ʾïlō*hīm l = ī ṭōb
b šattī = ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH maḥs = ī
bI = sappir kul[l] malʾȧkōt-ē = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]