[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 71

[ Textanmerkungen ]

1a = ka
aV YHWH
a ḥasītī
b ʾal ʾibōš-a(h) = ʿōlam
2a = ṣȧdȧqat = ka taṣṣīl-i =
b = t˙pallïṭ-i =
c haṭṭē(h) ʾil-ay = [y] ʾuzn = ka
d = hōšīʿ-i =
3a hyē(h) l = ī = ṣūr maʿōn
bI1 la = bō(ʾ) tamīd
b ṣiwwīta
bI2 = hōšīʿ-i =
c salʿ = ī
d = mȧṣūdat = ī ʾattā
4aV ʾïlō*h-ay = [y]
a pallïṭ-i = miy = yad rašaʿ mik = kap[p] m˙ʿawwil = ḥōmiṣ
5a ʾattā tiqwat = ī
aV ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b mibṭaḥ⁺ = ī min = nȧʿūr-ay = [y]
6a ʿal-ē = ka nismaktī mib = baṭn
b mim = mïʿē ʾimm = ī ʾattā gōz = ī
c = ka tȧhillat = ī tamīd
7a = mōpit hayītī = rabbīm
b = ʾattā maḥs = ī ʿuz[z]
8a yimmalē(ʾ) = [y] tȧhillat-i = ka
b kul[l] ha = yōm tipʾart-i = ka
9a ʾal tašlīk-i = = ʿi[t]t ziqnā
bI = klōt kuḥ[ḥ] = ī
b ʾal tïʿzu̇b-i =
10a ʾamȧrū ʾōyïb-ay = [y] l = ī
b = šō*mïrē napš = ī nōʿȧṣū yaḥd-aw
11vI = (ʾ)mur
a ʾïlō*hīm ʿȧzab = ō
b ridpū
c = tipśū = hu(w)
d ʾēn maṣṣīl
12aV ʾïlō*hīm
a ʾal tirḥaq mim-min⁺ = ī
bV ʾïlō*h-ay = [y]
b = ʿizrat = ī ḥīš-a(h)
13a yibō*šū
b yiklū śō*ṭïnē napš = ī
c yïʿṭū ḥarpā = k˙lim⁺ā m˙baq[qï]šē raʿ[ʿ]at = ī
14a = ʾȧnī tamīd ʾ˙yaḥ[ḥ]il
b = hōsaptī ʿal kul[l] tȧhillat-i = ka
15a = [y] y˙sappir ṣȧdȧqat-i = ka
b kul[l] ha = yōm tȧšūʿat-i = ka
c lō(ʾ) yadaʿtī s˙purōt
16a ʾabō(ʾ) = gȧbū*rōt ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b ʾazkīr ṣȧdȧqat = ka = badd-i = ka
17aV ʾïlō*hīm
a limmadta = min = nȧʿūr-ay = [y]
b = ʿad hinn-a-h ʾaggīd niplȧʾōt-ē = ka
18a = gam ʿad ziqnā = śēbā
aV ʾïlō*hīm
a ʾal tïʿzu̇b-i =
b ʿad ʾaggīd zïrōʿ = ka = dōr
c = kul[l]
cR yabō(ʾ)
c gȧbūrat-i = ka
19v = ṣȧdȧqat = ka
vV ʾïlō*hīm
v ʿad marōm
vVR ʾȧšr ʿaśīta gȧdulōt
aV ʾïlō*hīm
a ka-mō = ka
20vR ʾȧšr hirʾīta = ṣar[r]ōt rabbōt = raʿ[ʿ]ōt
a tašūb
b t˙ḥayy-i =
c = mit = tïhō*mōt ha = ʾarṣ tašūb
d taʿl-i =
21a tarb gȧdul⁺at = ī
b = tissub[b]
c t˙naḥ[ḥ]ïm-i =
22a gam ʾȧnī ʾōd = ka = kïly nabl ʾȧmitt = ka
aV ʾïlō*h-ay = [y]
b ʾ˙zammïr-a(h) = ka = kinnōr
bV qȧdu(w)š YŚRʾL
23a t˙ranninna(h) śȧpat-ay = [y]
b ʾ˙zammïr-a(h) l-a = k
a = napš = ī
aR ʾȧšr padīta
24a gam lȧšōn = ī kul[l] ha = yōm tihgǟ ṣȧdȧqat-i = ka
b bō*šū
c ḥapïrū m˙baq[qï]šē raʿ[ʿ]at = ī
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]