[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 70

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b = DWD
bI = hazkīr
2aV1 ʾïlō*hīm
aI = haṣṣīl-i =
aV2 YHWH
a = ʿizrat = ī ḥūš-a(h)
3a yibō*šū
b = yïḥpȧrū m˙baq[qï]šē napš = ī
c yissō*gū ʾaḥōr
d = yikkalïmū ḥȧpiṣē raʿ[ʿ]at = ī
4a yašūbū ʿal ʿiqb bušt-a = m ha = ʾō*mïrīm
b haʾaḥ haʾaḥ
5a yaśīśū
b = yiśmȧḥū = ka kul[l] m˙baq[qï]šē = ka
c = yō(ʾ)mïrū tamīd
d yigdal ʾïlō*hīm
c ʾō*hïbē yȧšūʿat-i = ka
6a = ʾȧnī ʿanī
b = ʾibyōn
bV ʾïlō*hīm
c ḥūš-a(h) l = ī
d ʿizr = ī
e = m˙pal[lï]ṭ = ī ʾattā
fV YHWH
f ʾal t˙ʾaḥ[ḥ]ïr
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]