[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 7

[ Textanmerkungen ]

1a šiggayōn = DWD
aR ʾȧšr šār = YHWH ʿal dȧbȧrē KWŠ bin YMYN-ī
2aV YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
a = ka ḥasītī
b hōšīʿ-i = mik = kul[l] rō*dïp-ay = [y]
c = haṣṣīl-i =
3a pan yiṭrup = ʾaryē(h) napš = ī
b pō*riq
c = ʾēn maṣṣīl
4aV YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
a ʾim ʿaśītī zō(ʾ)t
b ʾim yiš ʿawl = kapp-ay = [y]
5a ʾim gamaltī šōlïm = ī raʿ[ʿ]
b wa = ʾ˙ḥallïṣ-a(h) ṣōrïr = ī rēq-am
6a yir(ad)dup ʾōyib napš = ī
b = yaśśig
c = yirmus = [h]a = ʾarṣ ḥayy-ay = [y]
d = kȧbōd = ī = [h]a = ʿapar yaškin
dJ salā
7a qūm-a(h)
aV YHWH
a = ʾapp-i = ka
b hinnaśē(ʾ) = ʿïbȧrōt ṣōrïr-ay = [y]
c = ʿūr-a(h) ʾil-ay = [y]
d mišpaṭ ṣiwwīta
8a = ʿïdat lu̇ʾum⁺īm t˙sōbïb-ak = ka
b = ʿal-ē = ha = [h]a = marōm šūb-a(h)
9a YHWH yadīn ʿammīm
b šupṭ-i =
bV YHWH
b = ṣȧdq = ī = = tumm = ī ʿal-ay = [y]
10a yigmur nā(ʾ) raʿ[ʿ] rȧšaʿīm
b = t˙kōnin ṣaddīq
c = bō*ḥin libbōt = kïlayōt ʾïlō*hīm ṣaddīq
11a maginn = ī ʿal ʾïlō*hīm
b mōšīʿ yȧšȧrē lib[b]
12a ʾïlō*hīm šōpiṭ ṣaddīq
b = ʾil zō*ʿim = kul[l] yōm
13a ʾim lō(ʾ) yašūb
b ḥarb = ō yilṭu(w)š
c qašt = ō darak
d wa = y˙kōnïn-i = ha
14a = l = ō hikīn kïlē mawt
b ḥiṣṣ-a(y) = w = dō*lïqīm yipʿal
15a hinni(h) y˙ḥabbil ʾawn
b = harā ʿamal
c = yalad šaqr
16a bō[ʾ]r karā
b wa = yïḥpu̇r-i = hu(w)
c wa = yippul = šaḥt
cR yipʿal
17a yašūb ʿȧmal = ō = rō(ʾ)š = ō
b = ʿal qudqu̇d = ō ḥȧmas = ō yirid
18a ʾōdǟ YHWH = ṣȧdq = ō
b = ʾ˙zammïr-a(h) šim YHWH ʿilyōn
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]