[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 69

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal šōšan⁺īm
b = DWD
2a hōšīʿ-i =
aV ʾïlō*hīm
b bāʾū maym ʿad napš
3a ṭabaʿtī = yȧwin mȧṣūlā
b = ʾēn muʿmad
c bā(ʾ)tī = maʿmaq⁺ē maym
d = šibbult šȧṭapat =
4a yagaʿtī
aI = qurʾ = ī
b ni[ḥ]ḥar[r] gȧrōn = ī
c kalū ʿēn-ay = [y]
d m˙yaḥ[ḥ]il = ʾïlō*h-ay = [y]
5a rabbū miś = śaʿȧrōt rō(ʾ)š = ī śō*nïʾ-ay = [y] ḥinn-am
b ʿaṣïmū maṣmīt-ay = [y] ʾō*yïb-ay = [y] šaqr
c ʾȧšr lō(ʾ) gazaltī
d ʾaz ʾašīb
6aV ʾïlō*hīm
a ʾattā yadaʿta = ʾiwwïlt = ī
b = ʾašȧmōt-ay = [y] mim-m[ïk] = ka lō(ʾ) nikḥadū
7a ʾal yibō*šū b = ī qō*wē = ka
aV ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH ṣȧbaʾōt
b ʾal yikkalïmū b = ī m˙baq[qï]šē = ka
bV ʾïlō*hē YŚRʾL
8a ʿal-ē = ka naśā(ʾ)tī ḥarpā
b kissïtā k˙lim⁺ā pan-ay = [y]
9a mūzar hayītī = ʾȧḥ⁺-ay = [y]
b = nukrī = bȧnē ʾimm = ī
10a qinʾat bēt = ka ʾȧkalat =
b = ḥarȧpōt ḥōrïpē = ka napȧlū ʿal-ay = [y]
11a wa = ʾibkǟ = [h]a = ṣōm napš = ī
b wa = tïhy = ḥȧrapōt l = ī
12a wa = ʾittïn-a(h) lu̇būš = ī śaq[q]
b wa = ʾïhy la = him = mašal
13a yaśīḥū b = ī yō*šïbē šaʿr
b = nȧgīnōt šōtē šikar
14aP = ʾȧnī
a tȧpillat = ī = ka
aV YHWH
a ʿi[t]t raṣōn
bV ʾïlō*hīm
b = rub[b] ḥasd-i = ka ʿni = = ʾȧmi[t]t yišʿ-i = ka
15a haṣṣīl-i = miṭ = ṭīṭ
b = ʾal ʾiṭbaʿ-a(h)
c ʾinnaṣïl-a(h) miś = śō*nïʾ-ay = [y] = mim = maʿmaq⁺ē maym
16a ʾal tišṭu̇p-i = šibbult maym
b = ʾal tiblaʿ-i = mȧṣūlā
c = ʾal tiʾṭar ʿal-ay = [y] b(ʾ)ēr = ha
17a ʿni =
aV YHWH
b ṭōb ḥasd-i = ka
c = rub[b] raḥmē = ka pnē(h) ʾil-ay = [y]
18a = ʾal tastir panē = ka mi[n] = ʿabd-i = ka
b ṣar[r] l = ī
c mah[h]ir
d ʿni =
19a qurb-a(h) ʾil napš = ī
b gʾal-a = h
c = maʿn ʾō*yïb-ay = [y] pdi =
20a ʾattā yadaʿta ḥarpat = ī = bušt = ī = k˙lim⁺at = ī
b nagd = ka kul[l] ṣōrïr-ay = [y]
21a ḥarpā šabȧrā libb = ī
b wa = ʾanūš-a(h)
c wa = ʾ˙qawwǟ
cI la = nūd
d wa = ʾayn
e = = [h]a = m˙naḥ[ḥ]ïmīm
f = lō(ʾ) maṣā(ʾ)tī
22a wa = yittïnū = bar[r]ūt = ī rō(ʾ)š
b = = ṣȧmaʾ = ī yašqū = ḥumṣ
23a yïhy šulḥān-a = m = pȧnē = him = paḥ[ḥ]
b = = šȧlōmīm = mōqiš
24a tiḥšakna(h) ʿēnē = him
aI mi[n] = rʾōt
b = mutnē = him tamīd hamʿïd
25a špuk ʿȧl-ē = him zaʿm-i = ka
b = ḥȧrōn ʾapp = ka yaśśīg-i = m
26a tïhy ṭīrat-a = m nȧšammā
b = ʾuhu̇lē = him ʾal yïhy yō*šib
27a ʾattā ʾȧšr hikkīta
b radapū
c = ʾil makʾōb ḥȧlalē = ka y˙sappirū
28a tïn-a(h) ʿawō*n ʿal ʿȧwō*n-a = m
b = ʾal yabō*ʾū = ṣȧdȧqat-i = ka
29a yimmaḥū mis = sipr ḥayyīm
b = ʿim[m] ṣaddīqīm ʾal yikkatibū
30a = ʾȧnī ʿanī
b = kōʾib
c yȧšūʿat = ka
cV ʾïlō*hīm
c t˙śaggïb-i =
31a ʾ˙hal[lï]l-a(h) šim ʾïlō*hīm = šīr
b = ʾ˙gaddïl-an = [h]u(w) = tōdā
32x = tīṭab = YHWH miš = šōr par[r] maqrī*n maprīs
33a raʾū ʿȧnawīm
b yiśmaḥū dō*rïšē ʾïlō*hīm
c = yïḥy lïbab = kim
34a šō*miʿ ʾil ʾibyōnīm YHWH
b = ʾat ʾȧsīr-a(y) = w lō(ʾ) bazā
35x y˙hal[lï]lū = hu(w) šamaym wa = ʾarṣ yammīm = kul[l] rō*miś b-a = m
36a ʾïlō*hīm yōšīʿ ṢYWN
b = yibnǟ ʿārē YHWDH
c = yašȧbū šam[m]
d = yȧrišū = ha
37a = zarʿ ʿȧbad-a(y) = w yinḥalū = ha
b = ʾō*hïbē šïm = ō yišku̇nū b-a = h
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]