[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 68

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b = DWD mizmōr šīr
2a yaqūm ʾïlō*hīm
b yapūṣū ʾōyïb-a(y) = w
c = yanūsū m˙śan[nï]ʾ-a(y) = w mip = pan-a(y) = w
3aI = hindō*p ʿašan
a tindup
bI = himmis[s] dōnag mip = pȧnē ʾiš
b yō(ʾ)bïdū rȧšaʿīm mip = pȧnē ʾïlō*hīm
4a = ṣaddīqīm yiśmȧḥū
b yïʿlu̇ṣū = pȧnē ʾïlō*hīm
c = yaśīśū = śimḥā
5a šīrū = ʾïlō*hīm
b zammïrū šïm = ō
c sullū = [h]a = rō*kib = [h]a = ʿȧrabōt
d = YH šïm = ō
e = ʿilzū = pan-a(y) = w
6x ʾȧbī yȧtōmīm = dayyān ʾalmanōt ʾïlō*hīm = mȧʿōn qudš = ō
7a ʾïlō*hīm mōšīb yȧḥīdīm bayt-a-h
b mōṣī(ʾ) ʾȧsīrīm = [h]a = kōšarōt
c ʾak sōrïrīm šakïnū ṣȧḥīḥā
8aV ʾïlō*hīm
aI1 = ṣē(ʾ)t = ka = pȧnē ʿamm-i = ka
aI2 = ṣaʿd = ka = y˙šīmōn
aJ salā
9v ʾarṣ raʿašā
a ʾap šamaym naṭȧpū mip = pȧnē ʾïlō*hīm
aR SYNY
a mip = pȧnē ʾïlō*hīm ʾïlō*hē YŚRʾL
10a gašm nȧdabōt tanīp
aV ʾïlō*hīm
a nïḥlat = ka
bP = nilʾā
b ʾattā kōnanta = h
11a ḥayyat = ka yašȧbū b-a = h
b takīn = ṭōbat = ka = [h]a = ʿanī
bV ʾïlō*hīm
12a ʾȧdō*n-ay = [y] yittin ʾumr
b ha = m˙baśśïrōt ṣabā(ʾ) rab[b]
13a malȧkē ṣȧbaʾōt yiddudū-n
b yiddudū-n
c = nȧwat bayt t˙ḥalliq šalal
14a ʾim tiškȧbū-n bēn š˙pat⁺aym
b kanȧpē yōnā niḥpā = [h]a = kasp
c = ʾibȧrōt-ē = ha = yȧraqraq ḥarūṣ
15aI = par[r]iś šadday mȧlakīm b-a = h
a tašlig = ṢLMWN
16a har[r] ʾïlō*hīm har[r] BŠN
b har[r] gabnun⁺īm har[r] BŠN
17a la-m⁺ah t˙raṣ[ṣ]ïdū-n
aV har[r]īm gabnun⁺īm
a ha = har[r]
aR ḥamad ʾïlō*hīm
aRI = šibt = ō
b ʾap YHWH yiškun la = naṣḥ
18a rakb ʾïlō*hīm ribbō*taym ʾalȧpē šinʾān
b ʾȧdō*n-ay = [y] b-a = m SYNY = [h]a = qudš
19a ʿalīta = [h]a = marōm
b šabīta šaby
c laqaḥta mattanōt = [h]a = ʾadam
d = ʾap sōrïrīm
dI = škun YH ʾïlō*hīm
20a barūk ʾȧdō*n-ay = [y] yōm yōm
b yïʿmus la = ha = ʾil yȧšūʿat-i =
bJ salā
21a ha = ʾil la = ʾil = mōšaʿōt
b = = YHWH ʾȧdō*n-ay = [y] = [h]a = mawt tōṣaʾōt
22x ʾak ʾïlō*hīm yimḥaṣ rō(ʾ)š ʾō*yïb-a(y) = w qudqud śiʿar mithallik = ʾȧšam-a(y) = w
23a ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y]
b mib = BŠN ʾašīb
c ʾašīb mim = mȧṣū*lōt yam[m]
24a = maʿn timḥaṣ ragl = ka = dam
bP lȧšōn kȧlabē = ka
b mi[n] = ʾō*yïbīm minn-i = hu(w)
25a raʾū hȧlīkōt-ē = ka
aV ʾïlō*hīm
a hȧlīkōt ʾil = ī malk = ī = [h]a = qudš
26a qiddïmū šārīm
b ʾaḥ⁺ar nō*gïnīm = tōk ʿȧlamōt tōpipōt
27x = maqhilōt bar[rï]kū ʾïlō*hīm YHWH mim = mȧqōr YŚRʾL
28a šam[m] BNYMN ṣaʿīr rō*d-i = m
b śar[r]ē YHWDH rigmat-a = m
c śar[r]ē ZBLWN śar[r]ē NPTLY
29a ṣiwwā ʾïlō*hē = ka ʿuzz-i = ka ʿu(w)zz-a(h)
aV ʾïlō*hīm
aR paʿalta la =
30v mi[n] = hēkal-i = ka ʿal YRWŠLM
a = ka yōbīlū mȧlakīm šay[y]
31a gʿar ḥayyat qanǟ ʿïdat ʾabbīrīm = ʿigȧlē ʿammīm
b mitrappis = raṣṣē kasp
c bizzar ʿammīm
cR q˙rābōt yïḥpaṣū
32a yiʾtayū ḥašman⁺īm min⁺-ī MṢR-aym
b KWŠ tarīṣ yad-a(y) = w = ʾïlō*hīm
33aV mamlȧkōt ha = ʾarṣ
a šīrū = ʾïlō*hīm
b zammïrū ʾȧdō*n-ay = [y]
bJ salā
34v = [h]a = rō*kib = šȧmē šȧmē qadm
a hin[n] yittin = qōl = ō qōl ʿuz[z]
35a tïnū ʿuz[z] = ʾïlō*hīm
b ʿal YŚRʾL gaʾwat = ō
c = ʿuzz = ō = [h]a = šȧḥaqīm
36a nōrā(ʾ) ʾïlō*hīm mim = miqdašē = ka
bP ʾil YŚRʾL
b hū(ʾ) nō*tin ʿuz[z] = taʿṣū*mōt = [h]a = ʿam[m]
c barūk ʾïlō*hīm
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]