[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 67

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ = nȧgīnō*t
b mizmōr šīr
2a ʾïlō*hīm yȧḥunn-i =
b = y˙bar[rï]k-i =
c yaʾir pan-a(y) = w ʾitt-a =
cJ salā
3vI1 la = dïʿt = [h]a = ʾarṣ dark-i = ka
vI2 = kul[l] gōyī*m yȧšūʿat-i = ka
4a yōdū = ka ʿammīm
aV ʾïlō*hīm
b yōdū = ka ʿammīm kull-a = m
5a yiśmȧḥū
b = y˙rannïnū lu̇ʾum⁺īm
c tišpuṭ ʿammīm mīšōr
dP = lu̇ʾum⁺īm
d = [h]a = ʾarṣ tanḥ-i = m
dJ salā
6a yōdū = ka ʿammīm
aV ʾïlō*hīm
b yōdū = ka ʿammīm kull-a = m
7a ʾarṣ natȧnā y˙būl-a = h
b y˙bar[rï]k-i = ʾïlō*hīm ʾïlō*hē =
8a y˙bar[rï]k-i = ʾïlō*hīm
b = yīrȧʾū ʾō*t = ō kul[l] ʾapȧsē ʾarṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]