[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 66

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b šīr mizmōr
c harīʿū = ʾïlō*hīm
cV kul[l] ha = ʾarṣ
2a zammïrū kȧbōd šïm = ō
b śīmū kabōd tȧhillat = ō
3a ʾimrū = ʾïlō*hīm
b mah nōrā(ʾ) maʿśē = ka
c = rub[b] ʿuzz = ka y˙kaḥ[ḥ]ïšū = ka ʾō*yïbē = ka
4a kul[l] ha = ʾarṣ yištaḥwū = ka
b = y˙zammïrū l-a = k
c y˙zammïrū šim = ka
cJ salā
5a lïkū
b = rʾū mipʿȧlōt ʾïlō*hīm
c nōrā(ʾ) ʿȧlīlā ʿal bȧnē ʾadam
6a hapak yam[m] = yabbašā
b = [h]a = nahar yïʿbu̇rū = ragl
c šam[m] niśmȧḥ-a(h) b = ō
7aP mō*šil = gȧbūrat = ō ʿōlam
a ʿēn-a(y) = w = [h]a = gōyī*m tiṣpēna(h)
b ha = sōrïrīm ʾal yarīmū la =
bJ salā
8a bar[rï]kū
aV ʿammīm
a ʾïlō*hē =
b = hašmīʿū qōl tȧhillat = ō
9a ha = śām napš-i = = [h]a = ḥayyīm
b = lō(ʾ) natan
bI la = m⁺ōṭ ragl-i =
10a bȧḥanta =
aV ʾïlō*hīm
b ṣȧrapta =
bI = ṣrup kasp
11a hïbē*(ʾ)ta = = [h]a = mȧṣūdā
b śamta mūʿaqā = mutnē =
12a hirkabta ʾu̇nōš = rō(ʾ)š-i =
b bā(ʾ)nū = [h]a = ʾiš = = [h]a = maym
c wa = tōṣīʾ-i = = [h]a = rȧwayā
13a ʾabō(ʾ) bēt = ka = ʿōlōt
b ʾ˙šallim = ka nȧdar-ay = [y]
14vR1 ʾȧšr paṣū śȧpat-ay = [y]
vR2 = dibbir = [y] = [h]a = ṣar[r] l = ī
15a ʿō*lōt miḥ[ḥ]īm ʾaʿlǟ l-a = k ʿim[m] qu̇ṭurt ʾēlīm
b ʾiʿśǟ baqar ʿim[m] ʿattūdīm
bJ salā
16a lïkū
b šimʿū
c = ʾ˙sappïr-a(h)
cV kul[l] yȧrïʾē ʾïlō*hīm
d ʾȧšr ʿaśā = napš = ī
17a ʾil-a(y) = w = [y] qarā(ʾ)tī
b = rōmam taḥt lȧšōn = ī
18aP ʾawn
a ʾim raʾītī = libb = ī
b lō(ʾ) yišmaʿ ʾȧdō*n-ay = [y]
19a ʾakin šamaʿ ʾïlō*hīm
b hiqšīb = qōl tȧpillat = ī
20a barūk ʾïlō*hīm
aR ʾȧšr lō(ʾ) hisīr tȧpillat = ī = ḥasd = ō mi[n] = ʾitt = ī
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]