[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 65

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b mizmōr = DWD šīr
2a = ka d(u)[ō*]miy⁺ā tȧhillā
aV ʾïlō*hīm = ṢYWN
b = = ka y˙šullam nadr
3a šō*miʿ tȧpillā
b ʿad-ē = ka kul[l] baśar yabō*ʾū
4a dȧbȧrē ʿȧwō*nō*t gabïrū min⁺ = ī
bP pȧšaʿē =
b ʾattā t˙kappïr-i = m
5a ʾašrē
b tibḥar
c = t˙qar[r]ib
d yiškun ḥȧṣirē = ka
e niśbȧʿ-a(h) = ṭūb bēt-i = ka qȧduš hēkal-i = ka
6a nōraʾōt = ṣadq tïʿn-i =
aV ʾïlō*hē yišʿ-i = mibṭaḥ kul[l] qaṣȧwē ʾarṣ = yam[m] rȧḥuqīm
7a mikīn har[r]īm = kuḥ[ḥ] = ō
b niʾzar = gȧbūrā
8x mašbīḥ šȧʾōn yammīm šȧʾōn gallē = him = hȧmōn lu̇ʾum⁺īm
9a wa = yīrȧʾū yō*šïbē q˙ṣawō*t mi[n] = ʾōtō*t-ē = ka
b mōṣaʾē buqr wa = ʿarb tarnīn
10a paqadta ha = ʾarṣ
b wa = t˙šō*qïq-i = ha
c rabbat taʿšïr-an = [h]a(h)
d palg ʾïlō*hīm malē(ʾ) maym
e takīn dȧgan-a = m
f kin tȧkīn-i = ha
11a tȧlamē = ha rawwē(h)
b naḥ[ḥ]it gȧdūdē = ha
c = r˙bībīm t˙mō*gïg-an = [h]a(h)
d ṣȧmḥ-a = h t˙bar[r]ik
12a ʿiṭṭarta šȧnat ṭōbat-i = ka
b = maʿgalē = ka yirʿȧpū-n dašn
13a yirʿȧpū nȧʾōt midbar
b = gīl gïbaʿōt tïḥgurna(h)
14a labïšū karīm ha = ṣō(ʾ)n
b = ʿïmaqīm yïʿṭu̇pū bar[r]
c yitrōʿȧʿū
d ʾap yašīrū
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]