[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 64

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b mizmōr = DWD
2a šmaʿ
aV ʾïlō*hīm
a qōl = ī = śīḥ = ī
b mip = paḥd ʾōyib tiṣṣur ḥayy-ay = [y]
3x tastīr-i = mis = sōd mïriʿ[ʿ]īm mi[n] = rȧgšat pō*ʿïlē ʾawn
4vR1 ʾȧšr šan˙nū = [h]a = ḥarb lȧšōn-a = m
vR2 darȧkū ḥiṣṣ-a = m dabar mar[r]
5vI = yrōt = [h]a = mistarīm tam[m]
a pitʾ-um yō*rū* = hu(w)
b = lō(ʾ) yīraʾū
6a y˙ḥazzïqū la = dabar raʿ[ʿ]
b y˙sappïrū
bI = ṭmu(w)n mōqïšīm
c ʾamȧrū
d yirʾǟ la =
7a yïḥp˙śū ʿōlō*t
b tam[m]nū ḥipś m˙ḥuppaś
c = qarb ʾīš = lib[b] ʿamuq
8a wa = yō*r-i = m ʾïlō*hīm ḥiṣ[ṣ]
b pitʾ-u(w)m hayū makkōt-a = m
9a wa = yakšīlū = hu(w) ʿal-ē = lȧšōn-a = m
b yitnō*dïdū kul[l] rō*ʾē(h) b-a = m
10a wa = yīrȧʾū kul[l] ʾadam
b wa = yaggīdū puʿl ʾïlō*hīm
c = maʿś-i = hu(w) hiśkīlū
11a yiśmaḥ ṣaddīq = YHWH
b = ḥasā b = ō
c = yithal[lï]lū kul[l] yȧšȧrē lib[b]
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]