[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 57

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b ʾal tašḥit
c = DWD miktam
cI = burḥ = ō mip = pȧnē ŠʾWL = [h]a = mȧʿar[r]ā
2a ḥunn-i =
aV ʾïlō*hīm
b ḥunn-i =
c = ka ḥasayā napš = ī
d = = ṣil[l] kȧnapē = ka ʾiḥsǟ
e ʿad yïʿbur hawwōt
3x ʾiqrā(ʾ) = ʾïlō*hīm ʿilyōn = [h]a = ʾil gō*mir ʿal-ay = [y]
4a yišlaḥ miš = šamaym
b = yōšīʿ-i =
c ḥir[r]ip šō*ʾïp = ī
bJ salā
c yišlaḥ ʾïlō*hīm ḥasd = ō = ʾȧmitt = ō
5aP napš = ī
a = tōk lȧbaʾī*m ʾiškȧb-a(h)
b lō*hïṭīm bȧnē ʾadam
c šinnē = him ḥ˙nīt = ḥiṣṣīm
d = lȧšōn-a = m ḥarb ḥaddā
6a rūm-a(h) ʿal ha = šamaym
aV ʾïlō*hīm
b ʿal kul[l] ha = ʾarṣ kȧbōd-i = ka
7a rašt hikīnū = pȧʿam-ay = [y]
b kapap napš = ī
c karū = pan-ay = [y] šīḥā
d napȧlū = tōk-a = h
dJ salā
8a nakōn libb = ī
aV ʾïlō*hīm
b nakōn libb = ī
c ʾašīr-a(h)
d = ʾ˙zammir-a(h)
9a ʿūr-a(h)
aV kȧbōd = ī
b ʿūr-a(h)
bV ha = nibl = kinnōr
c ʾaʿīr-a(h) šaḥr
10a ʾōd = ka = [h]a = ʿammīm
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
b ʾ˙zammir = ka bal ʾummīm
11a gadul ʿad šamaym ḥasd-i = ka
b = ʿad šȧḥaqīm ʾȧmitt-i = ka
12a rūm-a(h) ʿal šamaym
aV ʾïlō*hīm
b ʿal kul[l] ha = ʾarṣ kȧbōd-i = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]