[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 55

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ = nȧgīnō*t
b maśkīl = DWD
2a haʾzīn-a(h)
aV ʾïlō*hīm
a tȧpillat = ī
b = ʾal titʿallam mit = tȧḥinnat = ī
3a haqšīb-a(h) l = ī
b = ʿni =
c ʾarīd = śīḥ = ī
d = ʾahīm-a(h)
4v miq = qōl ʾōyib mip = pȧnē ʿāqat rašaʿ
a yamīṭū ʿal-ay = [y] ʾawn
b = = ʾa[p]p yiśṭu̇mū =
5a libb = ī yaḥīl = qȧrb = ī
b = ʾēmōt mawt napȧlū ʿal-ay = [y]
6a yirʾā wa = raʿd yabō*(ʾ) b = ī
b wa = t˙kass-i = pallaṣūt
7a wa = ʾō[ʾ]mïr
b yittin l = ī ʾibr = [h]a = yōnā
c ʾaʿūp-a(h)
d = ʾiškun-a(h)
8a hinni(h) ʾarḥīq
aI ndud
b ʾalīn = [h]a = midbar
bJ salā
9x ʾaḥīš-a(h) miplaṭ l = ī mi[n] = rūḥ sō*ʿā mis = saʿr
10a ballïʿ
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
b pallag lȧšōn-a = m
c raʾītī ḥamas = rīb = [h]a = ʿīr
11a yōm-am wa = layl-a(h) y˙sōbïbū* = ha ʿal ḥōmō*t-ē = ha
b = ʾawn = ʿamal = qȧrb-a = h
12a hawwōt = qȧrb-a = h
b = lō(ʾ) yamīš mi[n] = ru̇ḥō*b-a = h tuk[k] = mirmā
13a lō(ʾ) ʾōyib y˙ḥar[rï]p-i =
b = ʾiśśā(ʾ)
c lō(ʾ) m˙śan[nï]ʾ = ī ʿal-ay = [y] higdīl
d = ʾissatir mim-min = [h]u(w)
14x = ʾattā ʾu̇nōš = ʿirk = ī ʾallūp = ī = m˙yuddaʿ = ī
15vR1 ʾȧšr yaḥd-aw namtīq sōd
vR2 = bēt ʾïlō*hīm n˙hallik = ragš
16a yaš⁺īmawt ʿal-ē =
b yirïdū š˙ʾōl ḥayyīm
c raʿ[ʿ]ōt = mȧgūr-a = m = qȧrb-a = m
17a ʾȧnī ʾil ʾïlō*hīm ʾiqrā(ʾ)
b = YHWH yōšīʿ-i =
18a ʿarb wa = buqr = ṣuhraym ʾaśīḥ-a(h)
b = ʾihmǟ
c wa = yišmaʿ qōl = ī
19a padā = šalōm napš = ī miq = q˙rāb l = ī
b = rabbīm hayū ʿimmad = ī
20a yišmaʿ ʾil
b = yaʿn-i = m
c = yō*šib qadm
cJ salā
d ʾȧšr ʾēn ḥȧlīpōt la =
e = lō(ʾ) yarïʾū ʾïlō*hīm
21a šalaḥ yad-a(y) = w = šȧlō*m-a(y) = w
b ḥillil b˙rīt = ō
22a ḥalȧqū maḥmaʾō*t = w
b = q˙rāb libb = ō
c rakkū dȧbar-a(y) = w miš = šamn
d = him⁺a(h) pȧtī*ḥōt
23a hašlik ʿal YHWH y˙hāb = ka
b = hū(ʾ) y˙kalkïl-i = ka
c lō(ʾ) yittin = ʿōlam
cI mōṭ = [h]a = ṣaddīq
24a = ʾattā
aV ʾïlō*hīm
a tōrī*d-i = m = b(ʾ)ēr šaḥt
bP ʾanȧšē damīm = mirmā
b lō(ʾ) yïḥṣū yȧmē = him
c = ʾȧnī ʾibṭaḥ b-a = k
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]