[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 54

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ = nȧgīnō*t
b maśkīl = DWD
2vI = bō(ʾ) ha = ZYP-īm
a wa = yō(ʾ)mïrū = ŠʾWL
b = lō(ʾ) DWD mistattir ʿimm-a =
3aV ʾïlō*hīm
a = šim = ka hōšīʿ-i =
b = = gȧbūrat = ka tȧdīn-i =
4aV ʾïlō*hīm
a šmaʿ tȧpillat = ī
b haʾzīn-a(h) = ʾimȧrē = [y]
5a zārīm qāmū ʿal-ay = [y]
b = ʿar[r]īṣīm biq[qï]šū napš = ī
c lō(ʾ) śāmū ʾïlō*hīm = nagd-a = m
cJ salā
6a hinni(h) ʾïlō*hīm ʿō*zir l = ī
b ʾȧdō*n-ay = [y] = sō*mïkē napš = ī
7a yašūb ha = raʿ[ʿ] = šō*rïr-ay = [y]
b = ʾȧmi[t]t = ka haṣmīt-i = m
8a = nȧdabā ʾizbȧḥ-a(h) l-a = k
b ʾōdǟ šim = ka
bV YHWH
c ṭōb
9a mik = kul[l] ṣar[r]ā hiṣṣīl-a =
b = = ʾō*yïb-ay = [y] raʾȧtā ʿēn = ī
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]