[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 45

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal šō*šan⁺īm
b = bȧnē QRḤ maśkīl šīr yȧdīdō*t
2a raḥaš libb = ī dabar ṭōb
b ʾō*mïr ʾanī maʿś-ay = [y] = malk
c lȧšōn = ī ʿiṭ sōpir mahīr
3a yupyapīta mib = bȧnē ʾadam
b hūṣaq ḥin[n] = śȧpȧtōt-ē = ka
c ʿal kin bir[r]ak = ka ʾïlō*hīm = ʿōlam
4a ḥgu(w)r ḥarb = ka ʿal yarik
aV gibbōr
a hōd = ka = hȧdar-i = ka
5a = hȧdar = ka ṣlaḥ
b rkab ʿal dȧbar ʾȧmi[t]t = ʿanwā ṣadq
c = tōr = ka nōraʾōt yȧmīn-i = ka
6a ḥiṣṣē = ka šȧnūnīm
b ʿammīm taḥtē = ka yippu̇lū
c = lib[b] ʾōyïbē ha = malk
7a kis[sï]ʾ = ka
aV ʾïlō*hīm
a ʿōlam wa = ʿad
b šibṭ mīšō*r šibṭ malkūt-i = ka
8a ʾahabta ṣadq
b wa = tiśnā(ʾ) rašʿ
c ʿal kin mȧšaḥ = ka ʾïlō*hīm ʾïlō*hē = ka šamn śaśōn mi[n] = ḥȧbirē = ka
9a mur[r] wa = ʾ˙halōt qȧṣīʿōt kul[l] bȧgȧdō*t-ē = ka
b min hēkȧlē šin[n] minnī śimmïḥū = ka
10a bȧnōt mȧlakīm = yȧq⁺ȧrōt-ē = ka
b niṣṣȧbā šigal = yȧmīn = ka = katm ʾWPYR
11a šimʿī
aV bï[t]t
b = rʾī
c = haṭṭī ʾuzn-i = k
d = šikḥī ʿamm-i = k = bēt ʾabī = k
12a = yitʾaw[w] ha = malk yupy-i = k
b hū(ʾ) ʾȧdō*n-ay = k
c = hištaḥwī l = ō
13aV = bï[t]t ṢR
a = minḥā pan-ay = k y˙ḥallū ʿȧšīrē ʿam[m]
14a kul[l] kȧbu(w)d⁺ā bï[t]t malk pȧnīm-a-h
b mim = mišb˙ṣōt zahab lu̇būš-a = h
15a = rïqamōt tūbal = [h]a = malk
b bȧtūlōt ʾaḥ⁺ȧrē = ha riʿōt-ē = ha
c mūbaʾōt l-a = k
16a tūbalna(h) = śïmaḥō*t wa = gīl
b tȧbō*(ʾē)na(h) = hēkal malk
17a taḥt ʾȧbō*t-ē = ka yihyū banē = ka
b tȧšīt-i = = śar[r]īm = kul[l] ha = ʾarṣ
18a ʾazkīr-a(h) šim = ka = kul[l] dō*r wa = dō*r
b ʿal kin ʿammīm yȧhōdū* = ka = ʿō*lam wa = ʿad
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]