[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 44

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b = bȧnē QRḤ maśkīl
2aV ʾïlō*hīm
a = ʾuzȧnē = šamaʿnū
b ʾȧbōt-ē = sippïrū la = puʿl
bR paʿalta = yȧmē = him = yȧmē qadm
3aP ʾattā
a yad = ka gōyī*m hōrašta
b wa = tiṭṭaʿ-i = m
c tarïʿ[ʿ] lu̇ʾum⁺īm
d wa = t˙šallïḥ-i = m
4a lō(ʾ) = ḥarb-a = m yarïšū ʾarṣ
b = zïrōʿ-a = m lō(ʾ) hōšīʿā la =
c yȧmīn = ka = zïrōʿ = ka = ʾōr panē = ka
d rȧṣīta = m
5aP ʾattā
a hū(ʾ) malk = ī
aV ʾïlō*hīm
a ṣawwē(h) yȧšūʿōt YʿQB
6a = ka ṣar[r]ē = n˙naggiḥ
b = šim = ka nabūs qāmē =
7a lō(ʾ) = qašt = ī ʾibṭaḥ
b = ḥarb = ī lō(ʾ) tōšīʿ-i =
8a hōšaʿta = miṣ = ṣar[r]ē =
b = m˙śan[nï]ʾē = hibīšōta
9a = ʾïlō*hīm hillalnū kul[l] ha = yōm
b = šim = ka = ʿōlam nōdǟ
bJ salā
10a ʾap zanaḥta
b wa = taklīm-i =
c = lō(ʾ) tiṣē(ʾ) = ṣȧbȧʾōt-ē =
11a tȧšīb-i = ʾaḥōr min⁺-ī ṣar[r]
b = m˙śan[nï]ʾē = šasū la =
12a tittïn-i = = ṣō(ʾ)n maʾkal
b = = [h]a = gōyī*m zir[r]īta =
13a timkur ʿamm = ka = lō(ʾ) hōn
b = lō(ʾ) ribbīta = m˙ḥīrē = him
14a tȧśīm-i = ḥarpā = šȧkinē =
b laʿg wa = qals = sȧbībōt-ē =
15a tȧśīm-i = mašal = [h]a = gōyī*m
b mȧnōd rō(ʾ)š bal ʾummīm
16a kul[l] ha = yōm k˙lim⁺at = ī nagd = ī
b = bušt pan-ay = [y] kissat =
17v miq = qōl m˙ḥar[r]ip = m˙gaddip mip = pȧnē ʾōyib = mitnaqqim
18a kul[l] zō(ʾ)t bāʾat =
b = lō(ʾ) šȧkaḥnū = ka
c = lō(ʾ) šiqqarnū = b˙rīt-i = ka
19a lō(ʾ) nasōg ʾaḥōr libb-i =
b wa = ti[ṭ]ṭ ʾȧšū*rē = min⁺-ī ʾurḥ-i = ka
20a dikkīta = = mȧqōm tannīm
b wa = t˙kas[s] ʿal-ē = = ṣalmawt
21a ʾim šakaḥnū šim ʾïlō*hē =
b wa = nipruś kappē = = ʾil zār
22a = lō(ʾ) ʾïlō*hīm yïḥqur zō(ʾ)t
b hū(ʾ) yō*diʿ taʿlū*mōt lib[b]
23a ʿal-ē = ka hur⁺agnū kul[l] ha = yōm
b niḥšabnū = ṣō(ʾ)n ṭibḥā
24a ʿūr-a(h)
b la-m⁺ah tīšan
bV ʾȧdō*n-ay = [y]
c haqīṣ-a(h)
d ʾal tiznaḥ la = naṣḥ
25a la-m⁺ah panē = ka tastīr
b tiškaḥ ʿuny-i = = laḥṣ-i =
26a šāḥā = [h]a = ʿapar napš-i =
b dabïqā = [h]a = ʾarṣ bȧṭn-i =
27a qūm-a(h) ʿizrat-a(h) la =
b = pdi = = maʿn ḥasd-i = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]