[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 40

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b = DWD mizmōr
2a qawwō(h) qiwwītī YHWH
b wa = yi[ṭ]ṭ ʾil-ay = [y]
c wa = yišmaʿ šawʿat = ī
3a wa = yaʿl-i = mib = bō[ʾ]r šaʾōn
b miṭ = ṭīṭ ha = yawin
c wa = yaqim ʿal salʿ ragl-ay = [y]
d kōnin ʾȧšū*r-ay = [y]
4a wa = yittin = = [y] šīr ḥadaš
b tȧhillā = ʾïlō*hē =
c yirʾū rabbīm
d = yīraʾū
e = yibṭȧḥū = YHWH
5a ʾašrē ha = gabr
aR1 ʾȧšr śām YHWH mibṭaḥ⁺ = ō
aR2 = lō(ʾ) panā ʾil rȧhabīm = śāṭē kazab
6a rabbōt ʿaśīta ʾattā
aV YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
a niplȧʾō*t-ē = ka = maḥšȧbō*t-ē = ka ʾil-ē =
b ʾēn
bI ʿruk ʾil-ē = ka
c ʾaggīd-a(h)
d = ʾ˙dabbir-a(h)
e ʿaṣïmū
eI mis = sappir
7a zabḥ = minḥā lō(ʾ) ḥapaṣta
b ʾuznaym karīta l = ī
c ʿōlā = ḥȧṭaʾā lō(ʾ) šaʾalta
8a ʾaz ʾamartī
b hinni(h) bā(ʾ)tī
c = mȧgillat sipr katūb ʿal-ay = [y]
9aI = ʿśōt rȧṣōn = ka
aV ʾïlō*h-ay = [y]
a ḥapaṣtī
b = tōrat = ka = tōk miʿ-ay = [y]
10a biśśartī ṣadq = qahal rab[b]
b hinni(h) śȧpat-ay = [y] lō(ʾ) ʾiklā(ʾ)
cV YHWH
c ʾattā yadaʿta
11a ṣȧdȧqat = ka lō(ʾ) kissītī = tōk libb = ī
b ʾïmūnat = ka = tȧšūʿat = ka ʾamartī
c lō(ʾ) kiḥ[ḥ]adtī ḥasd = ka = ʾȧmitt = ka = qahal rab[b]
12a ʾattā
aV YHWH
a lō(ʾ) tiklā(ʾ) raḥmē = ka mim-min⁺ = ī
b ḥasd = ka = ʾȧmitt = ka tamīd yiṣṣu̇rū =
13a ʾapȧpū ʿal-ay = [y] raʿ[ʿ]ōt ʿad ʾēn mispar
b hiśśīgū = ʿȧwō*nō*t-ay = [y]
c = lō(ʾ) yakultī
cI = rʾōt
d ʿaṣïmū miś = śȧʿȧrōt rō(ʾ)š = ī
e = libb = ī ʿȧzab-a =
14a rṣē(h)
aV YHWH
aI = haṣṣīl-i =
bV YHWH
b = ʿizrat = ī ḥūš-a(h)
15a yibō*šū
b = yïḥpȧrū yaḥd m˙baq[qï]šē napš = ī
bI = spōt-a = h
c yissō*gū ʾaḥōr
d = yikkalïmū ḥȧpiṣē raʿ[ʿ]at = ī
16a yašummū ʿal ʿiqb bušt-a = m ha = ʾō*mïrīm l = ī
b haʾaḥ haʾaḥ
17a yaśīśū
b = yiśmȧḥū = ka kul[l] m˙baq[qï]šē = ka
c yō(ʾ)mïrū tamīd
d yigdal YHWH
c ʾō*hïbē tȧšūʿat-i = ka
18a = ʾȧnī ʿanī = ʾibyōn
b ʾȧdō*n-ay = [y] yïḥšub l = ī
c ʿizrat = ī = m˙pal[lï]ṭ = ī ʾattā
dV ʾïlō*h-ay = [y]
d ʾal t˙ʾaḥ[ḥ]ïr
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]