[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 38

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr = DWD
aI = hazkīr
2aV YHWH
a ʾal = qaṣp = ka tōkīḥ-i =
b = = ḥïmat = ka t˙yassïr-i =
3a ḥiṣṣē = ka ni[ḥ]ḥȧtū b = ī
b wa = tinḥat ʿal-ay = [y] yad-i = ka
4a ʾēn m˙tum[m] = bȧśar = ī mip = pȧnē zaʿm-i = ka
b ʾēn šalōm = ʿȧṣam-ay = [y] mip = pȧnē ḥaṭṭā(ʾ)t = ī
5a ʿȧwō*nō*t-ay = [y] ʿabȧrū rō(ʾ)š = ī
b = maśśā(ʾ) kabid yikbȧdū mim-min⁺ = ī
6a hibʾīšū
b namaqqū ḥabbūrō*t-ay = [y] mip = pȧnē ʾiwwïlt = ī
7a nïʿwētī
b šaḥ[ḥ]ō*tī ʿad m(ʾ)ōd
c kul[l] ha = yōm qō*dir hillaktī
8a kȧsal-ay = [y] malïʾū niqlǟ
b = ʾēn m˙tum[m] = bȧśar = ī
9a nȧpūgōtī
b = nidkētī ʿad m(ʾ)ōd
c šaʾagtī min = nahȧmat libb = ī
10aV ʾȧdō*n-ay = [y]
a nagd = ka kul[l] taʾwat = ī
b = ʾanȧḥat = ī mim-m[ïk] = ka lō(ʾ) nistarā
11a libb = ī s˙ḥarḥar
b ʿȧzab-a = kuḥ[ḥ] = ī
cP = ʾōr ʿēn-ay = [y]
c gam him ʾēn ʾitt = ī
12a ʾō*hïb-ay = [y] = riʿ-ay = [y] min = nagd nȧgʿ = ī yïʿmudū
b = qȧru(w)b-ay = [y] mi[n] = raḥuq ʿamadū
13a wa = y˙naq[qï]šū m˙baq[qï]šē napš = ī
b = dō*rïšē raʿ[ʿ]at = ī dibbïrū hawwōt
c = mirmōt kul[l] ha = yōm yihgū
14a = ʾȧnī = ḥir[r]iš
aR lō(ʾ) ʾišmaʿ
b = = ʾillim
bR lō(ʾ) yiptaḥ = w
15a wa = ʾïhy = ʾīš
aR1 ʾȧšr lō(ʾ) šō*miʿ
aR2 = ʾēn = = w tōkïḥōt
16a = ka
aV YHWH
a hōḥaltī
b ʾattā tïʿnǟ
bV ʾȧdō*n-ay = [y] ʾïlō*h-ay = [y]
17a ʾamartī
b pan yiśmȧḥū l = ī
cI = mōṭ ragl = ī
c ʿal-ay = [y] higdīlū
18a ʾȧnī = ṣalʿ nakōn
b = makʾōb = ī nagd = ī tamīd
19a ʿȧwō*n = ī ʾaggīd
b ʾidʾag mi[n] = ḥaṭṭā(ʾ)t = ī
20a = ʾō*yïb-ay = [y] ḥayyīm ʿaṣimū
b = rabbū śō*nïʾ-ay = [y] šaqr
21a = m˙šallïmē raʿ[ʿ]ā taḥt ṭōbā
b yiśṭ˙nū =
bI taḥt rdu(w)p = ī ṭōb
22a ʾal tïʿzu̇b-i =
aV YHWH
bV ʾïlō*h-ay = [y]
b ʾal tirḥaq mim-min⁺ = ī
23a ḥūš-a(h) = ʿizrat = ī
b ʾȧdō*n-ay = [y] tȧšūʿat = ī
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]