[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 37

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD
b ʾal titḥar[r] = [h]a = mïriʿ[ʿ]īm
c ʾal t˙qannē(ʾ) = ʿō*śē ʿawlā
2a = [h]a = ḥaṣīr mȧhir-a(h) yimmal[l]ū
b = = yarq dašʾ yibbu(w)lū-n
3a bṭaḥ = YHWH
b = ʿśē(h) ṭōb
c škun ʾarṣ
d = rʿē(h) ʾïmūnā
4a = hitʿannag ʿal YHWH
b = yittin = ka mišʾȧlō*t libb-i = ka
5a gu(w)l[l] ʿal YHWH dark-i = ka
b = bṭaḥ ʿal-a(y) = w
c = hū(ʾ) yïʿśǟ
6a = hōṣī(ʾ) = [h]a = ʾōr ṣȧdq-i = ka
b = mišpaṭ-i = ka = [h]a = ṣuhraym
7a du(w)m[m] = YHWH
b = hitḥōlil l = ō
c ʾal titḥar[r] = maṣlīḥ dark = ō = ʾīš ʿō*śǟ mȧzimmōt
8a harp mi[n] = ʾa[p]p
b = ʿzub ḥimā
c ʾal titḥar[r]
cI ʾak = hariʿ[ʿ]
9a mïriʿ[ʿ]īm yikkaritū-n
bP = qō*wē YHWH
b him⁺a(h) yīrȧšū ʾarṣ
10a = ʿōd mʿaṭ
b = ʾēn rašaʿ
c = hitbōnanta ʿal mȧqōm = ō
d = ʾēn-an = [h]u(w)
11a = ʿȧnawīm yīrȧšū ʾarṣ
b = hitʿannȧgū ʿal rub[b] šalōm
12a zō*mim rašaʿ = [h]a = ṣaddīq
b = ḥō*riq ʿal-a(y) = w šinn-a(y) = w
13a ʾȧdō*n-ay = [y] yiśḥaq l = ō
b raʾā
c yabō*(ʾ) yōm = ō
14a ḥarb patȧḥū rȧšaʿīm
b = darȧkū qašt-a = m
bI1 = happīl ʿanī = ʾibyōn
bI2 = ṭbu(w)ḥ yȧšȧrē dark
15a ḥarb-a = m tabō(ʾ) = libb-a = m
b = qaš⁺ȧtōt-a = m tiššabarna(h)
16x ṭōb mʿaṭ = [h]a = ṣaddīq mi[n] = hȧmōn rȧšaʿīm rabbīm
17a zïrōʿōt rȧšaʿīm tiššabarna(h)
b = sōmik ṣaddīqīm YHWH
18a yōdiʿ YHWH yȧmē tȧmīmī*m
b = nïḥlat-a = m = ʿōlam tihyǟ
19a lō(ʾ) yibō*šū = ʿi[t]t raʿ[ʿ]ā
b = = yȧmē rȧʿabōn yiśbaʿū
20a rȧšaʿīm yō(ʾ)bidū
b = ʾō*yïbē YHWH = yȧqar karīm
bR kalū
c = [h]a = ʿašan kalū
21a lō*wǟ rašaʿ
b = lō(ʾ) y˙šallim
c = ṣaddīq ḥōnin
d = nōtin
22a m˙bur[r]ak-a(y) = w yīrȧšū ʾarṣ
b = m˙qullal-a(y) = w yikkaritū
23a mi[n] = YHWH miṣʿȧdē gabr
b kōnanū
c = dark = ō yiḥpaṣ
24a yippul
b lō(ʾ) yūṭal
c YHWH sōmik yad = ō
25a naʿr hayītī
b gam zaqantī
c = lō(ʾ) raʾītī ṣaddīq niʿzab
d = zarʿ = ō m˙baqqiš laḥm
26a kul[l] ha = yōm ḥōnin
b = malwǟ
c = zarʿ = ō = bȧrakā
27a sūr mi[n] = raʿ[ʿ]
b = ʿśē(h) ṭōb
c = škun = ʿōlam
28a YHWH ʾō*hib mišpaṭ
b = lō(ʾ) yiʿzub ʾat ḥȧsīd-a(y) = w
c = ʿōlam nišmarū
d = zarʿ rȧšaʿīm nikrat
29a ṣaddīqīm yīrȧšū ʾarṣ
b = yišku̇nū la = ʿad ʿal-ē = ha
30a ṣaddīq yihgǟ ḥukmā
b = lȧšōn = ō t˙dabbir mišpaṭ
31a tōrat ʾïlō*h-a(y) = w = libb = ō
b lō(ʾ) timʿad ʾȧšū*r-a(y) = w
32a ṣōpǟ rašaʿ = [h]a = ṣaddīq
b = m˙baqqiš
bI = hȧmīt = ō
33a YHWH lō(ʾ) yïʿzu̇b-an = [h]u(w) = yad = ō
b = lō(ʾ) yaršīʿ-an = [h]u(w)
bI = hiššapiṭ = ō
34a qawwē(h) ʾil YHWH
b = šmur dark = ō
c = y˙rōmim = ka
cI la = rašt ʾarṣ
dI = hikkarit rȧšaʿīm
d tirʾǟ
35a raʾītī rašaʿ ʿar[r]īṣ
b = mitʿar[r]ǟ = ʾizraḥ raʿnan
36a wa = yïʿbur
b = hinni[h] ʾēn-an = [h]u(w)
c wa = ʾ˙baq[qï]š-i = hu(w)
d = lō(ʾ) nimṣā(ʾ)
37a šmur tam[m]
b = rʾē(h) yašar
c ʾaḥrīt = ʾīš šalōm
38a = pō*šïʿīm nišmȧdū yaḥd-aw
b ʾaḥrīt rȧšaʿīm nikratā
39a = tȧšūʿat ṣaddīqīm mi[n] = YHWH
b maʿu(w)zz-a = m = ʿi[t]t ṣar[r]ā
40a wa = yïʿzu̇r-i = m YHWH
b wa = y˙pallïṭ-i = m
c y˙pallïṭ-i = m mi[n] = rȧšaʿīm
d = yōšīʿ-i = m
e ḥasū b = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]