[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 36

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b = ʿabd YHWH = DWD
2a nȧʾū*m pašʿ = [h]a = rašaʿ = qarb libb = ī
b ʾēn paḥd ʾïlō*hīm = nagd ʿēn-a(y) = w
3a hiḥlīq ʾil-a(y) = w = ʿēn-a(y) = w
aI = mṣō(ʾ) ʿȧwō*n = ō
aII = śnō(ʾ)
4a dȧbȧrē = w ʾawn = mirmā
b ḥadal
bI1 = haśkīl
bI2 = hēṭīb
5a ʾawn yïḥšub ʿal miškab = ō
b yityaṣṣib ʿal dark lō(ʾ) ṭōb
c raʿ[ʿ] lō(ʾ) yimʾas
6aV YHWH
a = ha = šamaym ḥasd-i = ka
b ʾïmūnat = ka ʿad šȧḥaqīm
7a ṣȧdȧqat = ka = harȧrē ʾil
b mišpaṭ-i = ka tïhōm rabbā
c ʾadam = bȧhimā tōšīʿ
cV YHWH
8a mah yaqar ḥasd = ka
aV ʾïlō*hīm
b = bȧnē ʾadam = ṣil[l] kȧnapē = ka yiḥsayū-n
9a yirwȧyū*-n mid = dašn bēt-i = ka
b = naḥl ʿïdanē = ka tašq-i = m
10a ʿimm = ka mȧqōr ḥayyīm
b = ʾōr = ka nirʾǟ ʾōr
11a mšuk ḥasd = ka = yō*dïʿē = ka
b = ṣȧdȧqat = ka = yȧšȧrē lib[b]
12a ʾal tȧbōʾ-i = ragl gaʾwā
b = yad rȧšaʿīm ʾal tȧnī*d-i =
13a šam[m] napȧlū pō*ʿïlē ʾawn
b duḥ⁺ū
c = lō(ʾ) yaku̇lū
cI qūm
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]