[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 30

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr
b šīr ḥu̇nukkat ha = bayt
a = DWD
2a ʾ˙rōmim = ka
aV YHWH
b dillīta =
c = lō(ʾ) śimmaḥta ʾō*yïb-ay = [y] l = ī
3aV YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
a šiwwaʿtī ʾil-ē = ka
b wa = tirpaʾ-i =
4aV YHWH
a hiʿlīta min š˙ʾōl napš = ī
b ḥiyyīta = miy = yōrïdē bō[ʾ]r
5a zammïrū = YHWH
aV ḥȧsīd-a(y) = w
b = hōdū = zikr qudš = ō
6a ragʿ = ʾapp = ō
b ḥayyīm = rȧṣōn = ō
c = [h]a = ʿarb yalīn bȧky
d = = [h]a = buqr rinnā
7a = ʾȧnī ʾamartī = šalw = ī
b bal ʾimmōṭ = ʿōlam
8aV YHWH
a = rȧṣōn = ka hiʿmadta(h) = harȧr = ī ʿuz[z]
b histarta panē = ka
c hayītī nibhal
9a ʾil-ē = ka
aV YHWH
a ʾiqrā(ʾ)
b = ʾil ʾȧdō*n-ay = [y] ʾitḥannan
10a mah baṣʿ = dam = ī
aI = ridt = ī ʾil šaḥt
b = yōd = ka ʿapar
c = yaggīd ʾȧmitt-i = ka
11a šmaʿ
aV YHWH
b = ḥunn-i =
cV YHWH
c hyē(h) ʿō*zir l = ī
12a hapakta mispïd = ī = maḥōl l = ī
b pittaḥta śaqq = ī
c wa = t˙ʾazzïr-i = śimḥā
13a = maʿn y˙zammir = ka kabōd
b = lō(ʾ) yiddum[m]
cV YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
c = ʿōlam ʾōd-ak = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]