[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 3

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr = DWD
aI = burḥ = ō mip = pȧnē ʾBŠLWM bïn = ō
2aV YHWH
a mah rabbū ṣar[r]-ay = [y]
b rabbīm qāmīm ʿal-ay = [y]
3a rabbīm ʾō*mïrīm = napš = ī
b ʾēn yȧšūʿat-a(h) l = ō = ʾïlō*hīm
bJ salā
4a = ʾattā
aV YHWH
a magin[n] baʿd = ī
b kȧbōd = ī
c = mirīm rō(ʾ)š = ī
5a qōl = ī ʾil YHWH ʾiqrā(ʾ)
b wa = yïʿn-i = mi[n] = har[r] qudš = ō
bJ salā
6a ʾȧnī šakabtī
b wa = ʾīšan-a(h)
c hïqīṣōtī
d YHWH yismu̇k-i =
7a lō(ʾ) ʾīrā(ʾ) mi[n] = rȧbȧbōt ʿam[m]
aR ʾȧšr sabīb šātū ʿal-ay = [y]
8a qūm-a(h)
aV YHWH
b hōšīʿ-i =
bV ʾïlō*h-ay = [y]
c hikkīta ʾat kul[l] ʾō*yïb-ay = [y] laḥy
d šinnē rȧšaʿīm šibbarta
9a = YHWH ha = yȧšūʿā
b ʿal ʿamm = ka bȧrȧkat-i = ka
bJ salā
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]