[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 27

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD
b YHWH ʾōr = ī = yišʿ = ī
c mim = ʾīrā(ʾ)
d YHWH maʿōz ḥayy-ay = [y]
e mim = ʾipḥad
2aIP = qrub ʿal-ay = [y] mïriʿ[ʿ]īm
aIPI = ʾkul ʾat bȧśar = ī
aIP ṣar[r]-ay = [y] = ʾō*yïb-ay = [y] l = ī
a him⁺a(h) kašȧlū
b = napalū
3a ʾim tïḥnǟ ʿal-ay = [y] maḥnǟ
b lō(ʾ) yīrā(ʾ) libb = ī
c ʾim taqūm ʿal-ay = [y] milḥamā
d = zō(ʾ)t ʾȧnī bōṭiḥ
4a ʾaḥ⁺a[d]t šaʾaltī mi[n] = ʾit[t] YHWH
b ʾōt-a = h ʾ˙baqqiš
bI šibt = ī = bēt YHWH kul[l] yȧmē ḥayy-ay = [y]
bII1 = ḥzōt = nuʿm YHWH
bII2 = = baqqir = hēkal = ō
5a yiṣpu̇n-i = = sukk = ō(h) = yōm raʿ[ʿ]ā
b yastī*r-i = = sitr ʾuhl = ō
c = ṣūr y˙rōmïm-i =
6a = ʿïtt-a(h) yarūm rō(ʾ)š = ī ʿal ʾō*yïb-ay = [y] sȧbībōt-ay = [y]
b = ʾizbȧḥ-a(h) = ʾuhl = ō zȧbȧḥē tȧrūʿā
c ʾašīr-a(h)
d = ʾ˙zammïr-a(h) = YHWH
7a šmaʿ
aV YHWH
a qōl = ī
aR ʾiqrā(ʾ)
b = ḥunn-i =
c = ʿni =
8a = ka ʾamar libb = ī
b baqqïšū pan-ay = [y]
c ʾat panē = ka
cV YHWH
c ʾ˙baqqiš
9a ʾal tastir panē = ka mim-min⁺ = ī
b ʾal ta[ṭ]ṭ = ʾa[p]p ʿabd-i = ka
c ʿizrat = ī hayīta
d ʾal tiṭṭu̇š-i =
e = ʾal tïʿzu̇b-i =
eV ʾïlō*hē yišʿ = ī
10a ʾabī = [y] = ʾimm = ī ʿȧzabū =
b = YHWH yïʾsu̇p-i =
11a hōr-i =
aV YHWH
a dark-i = ka
b = nḥi = = ʾurḥ mīšōr = maʿn šōrïr-ay = [y]
12a ʾal tittïn-i = = napš ṣar[r]-ay = [y]
b qāmū b = ī ʿē*dē šaqr = yȧpiḥ ḥamas
13a lūlē(ʾ) hiʾmantī
aI = rʾōt = ṭūb YHWH = ʾarṣ ḥayyīm
14a qawwē(h) ʾil YHWH
b ḥzaq
c = yaʾmiṣ libb-i = ka
d = qawwē(h) ʾil YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]