[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 26

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD
b šupṭ-i =
bV YHWH
c ʾȧnī = tumm = ī halaktī
d = = YHWH baṭaḥtī
e lō(ʾ) ʾimʿad
2a bḥun-i =
aV YHWH
b = nass-i =
c ṣru(w)p-a(h) kilȧyōt-ay = [y] = libb = ī
3a ḥasd = ka = nagd ʿēn-ay = [y]
b = hithallaktī = ʾȧmitt-i = ka
4a lō(ʾ) yašabtī ʿim[m] mu̇tē šawʾ
b = ʿim[m] nïʿlamīm lō(ʾ) ʾabō(ʾ)
5a śanē(ʾ)tī qȧhal mïriʿ[ʿ]īm
b = ʿim[m] rȧšaʿīm lō(ʾ) ʾišib
6a ʾirḥaṣ = niqqayōn kapp-ay = [y]
b = ʾ˙sō*bïb-a(h) ʾat mizbïḥ = ka
bV YHWH
7vI1 = [h]ašmī*ʿ = qōl tōdā
vI2 = = sappir kul[l] niplȧʾōt-ē = ka
8aV YHWH
a ʾahabtī mȧʿōn bēt-i = ka = mȧqōm miškan kȧbōd-i = ka
9a ʾal tiʾsup ʿim[m] ḥaṭṭāʾīm napš = ī
b = ʿim[m] ʾanȧšē damīm ḥayy-ay = [y]
10a ʾȧšr = yȧdē = him zimmā
b = yȧmīn-a = m malïʾā šuḥd
11a = ʾȧnī = tumm = ī ʾilik
b pdi =
c = ḥunn-i =
12a ragl = ī ʿamȧdā = mīšōr
b = maqhilīm ʾ˙bar[r]ik YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]