[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 25

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD
b ʾil-ē = ka
bV YHWH
b napš = ī ʾiśśā(ʾ)
2aV ʾïlō*h-ay = [y]
a = ka baṭaḥtī
b ʾal ʾibōš-a(h)
c ʾal yïʿlu̇ṣū ʾō*yïb-ay = [y] l = ī
3a gam kul[l] qō*wē = ka lō(ʾ) yibō*šū
b yibō*šū ha = bōgïdīm rēq-am
4a dȧrakē = ka
aV YHWH
a hōdīʿ-i =
b ʾurȧḥōt-ē = ka lammïd-i =
5a hadrīk-i = = ʾȧmitt-i = ka
b = lammïd-i =
c ʾattā ʾïlō*hē yišʿ = ī
d ʾōt = ka qiwwītī kul[l] ha = yōm
6a zkur raḥmē = ka
aV YHWH
a = ḥȧsadē = ka
b mi[n] = ʿōlam him⁺a(h)
7a ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt nȧʿūr-ay = [y] = pȧšaʿ-ay = [y] ʾal tizkur
b = ḥasd = ka zkur l = ī
bV1 ʾattā
b = maʿn ṭūb = ka
bV2 YHWH
8a ṭōb = yašar YHWH
b ʿal kin yōrǟ ḥaṭṭāʾīm = [h]a = dark
9a yadrik ʿȧnawīm = [h]a = mišpaṭ
b = y˙lammid ʿȧnawīm dark = ō
10x kul[l] ʾurȧḥōt YHWH ḥasd = ʾȧmi[t]t = nō*ṣïrē b˙rīt = ō = ʿē*dō*t-a(y) = w
11aP = maʿn šim = ka
aV YHWH
a = salaḥta = ʿȧwō*n = ī
b rab[b] hū(ʾ)
12a ha = ʾīš yȧrē(ʾ) YHWH
b yōr-an = [h]u(w) = dark
bR yibḥar
13a napš = ō = ṭōb talīn
b = zarʿ = ō yīraš ʾarṣ
14a sōd YHWH = yȧriʾ-a(y) = w
b = b˙rīt = ō
bI = hōdīʿ-a = m
15a ʿēn-ay = [y] tamīd ʾil YHWH
b hū(ʾ) yōṣī(ʾ) mi[n] = rašt ragl-ay = [y]
16a pnē(h) ʾil-ay = [y]
b = ḥunn-i =
c yaḥīd = ʿanī ʾanī
17a ṣar[r]ōt lïbab = ī hirḥībū
b mim = mȧṣūqōt-ay = [y] hōṣīʾ-i =
18a rʾē(h) ʿuny = ī = ʿȧmal = ī
b = śā(ʾ) = kul[l] ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt-ay = [y]
19a rʾē(h) ʾōyïb-ay = [y]
b rabbū
c = śinʾat ḥamas śȧniʾū =
20a šumr-a(h) napš = ī
b = haṣṣīl-i =
c ʾal ʾibōš
d ḥasītī b-a = k
21a tum[m] wa = yušr yiṣṣu̇rū =
b qiwwītī = ka
22a pdē(h)
aV ʾïlō*hīm
a ʾat YŚRʾL mik = kul[l] ṣar[r]ōt-a(y) = w
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]