[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 2

[ Textanmerkungen ]

1a la-m⁺ah rag˙šū gōyī*m
b = lu̇ʾum⁺īm yihgū rīq
2a yityaṣṣïbū malȧkē ʾarṣ
b = rōzïnīm nōsȧdū yaḥd ʿal YHWH = ʿal mȧšīḥ = ō
3a n˙nattïq-a(h) ʾat mō[ʾ]sïrōt-ē =
b = našlīk-a(h) mim-min = ʿïbō*tē =
4a yōšib = [h]a = šamaym yiśḥaq
b ʾȧdō*n-ay = [y] yilʿag la =
5a ʾaz y˙dabbir ʾil-ē = = ʾapp = ō
b = = ḥȧrōn = ō y˙bah[h]ïl-i =
6x = ʾȧnī nasaktī malk = ī ʿal ṢYWN har[r] qudš = ī
7a ʾ˙sappïr-a(h) ʾil ḥuq[q] YHWH
b ʾamar ʾil-ay = [y]
c bïn = ī ʾattā
d ʾȧnī ha = yōm yȧlȧdtī = ka
8a šʾal mim-min⁺ = ī
b = ʾittïn-a(h) gōyī*m nïḥlat-i = ka
c = ʾu̇ḥuzzat = ka ʾapȧsē ʾarṣ
9a tȧruʿ[ʿ]-i = m = šibṭ barzil[l]
b = kïly yōṣir t˙nappïṣ-i = m
10a = ʿïtt-a(h)
aV mȧlakīm
a haśkīlū
b hiwwasïrū
bV šō*pïṭē ʾarṣ
11a ʿibdū ʾat YHWH = yirʾā
b = gīlū = rȧʿadā
12a naššïqū bar
b pan yiʾnap
c = tō(ʾ)bïdū dark
d yibʿar = mʿaṭ ʾapp = ō
e ʾašrē kul[l] ḥōsē b = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]