[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 17

[ Textanmerkungen ]

1a tȧpillā = DWD
b šimʿ-a(h)
bV YHWH
b ṣadq
c haqšīb-a(h) rinnat = ī
d haʾzīn-a(h) tȧpillat = ī = lō(ʾ) śȧpȧtē mirmā
2a mil = = panē = ka mišpaṭ = ī yiṣē(ʾ)
b ʿēnē = ka tiḥzēna(h) mēšarīm
3a baḥanta libb = ī
b paqadta layl-a(h)
c ṣarapta =
d bal timṣā(ʾ)
e zammō*tī
f bal yïʿbur = [y]
4a = pu̇ʿullōt ʾadam = dȧbar śȧpatē = ka
b ʾȧnī šamartī ʾurȧḥōt par[r]īṣ
5a tamō*k ʾȧšū*r-ay = [y] = maʿgȧlōt-ē = ka
b bal namōṭū pȧʿam-ay = [y]
6a ʾȧnī qȧrā(ʾ)tī = ka
b tïʿn-i =
bV ʾil
c ha[ṭ]ṭ ʾuzn = ka l = ī
d šmaʿ ʾimrat = ī
7a haplē[ʾ] ḥȧsadē = ka
aV mōšīʿ ḥōsīm mim = mitqōmïmīm = yȧmīn-i = ka
8a šumr-i = = ʾīšōn bï[t]t ʿayn
b = ṣil[l] kȧnapē = ka tastīr-i =
9v mip = pȧnē rȧšaʿīm
vR1 šaddū =
v ʾōyïb-ay = [y]
vR2 = napš yaqqīpū ʿal-ay = [y]
10a ḥilb-a = sagȧrū
b = dibbïrū = giʾ[ʾ]ūt
11a ʾaššū*rē = ʿïtt-a(h) sȧbabū =
b ʿēnē = him yašītū
bI = nṭōt = [h]a = ʾarṣ
12a dim[mȧ]yō*n = ō = ʾaryē(h)
aR yiksu(w)p
aRI = ṭru(w)p
b = = k˙pīr yō*šib = mistarīm
13a qūm-a(h)
aV YHWH
b qaddïm-a(h) pan-a(y) = w
c hakrīʿ-i = hu(w)
d pallïṭ-a(h) napš = ī mi[n] = rašaʿ ḥarb-i = ka
14a mi[m] = mu̇tīm yad = ka
aV YHWH
b mi[m] = mu̇tīm mi[n] = ḥald ḥilq-a = m = [h]a = ḥayyīm
c = ṣȧpīn = ka t˙mallē(ʾ) bȧṭn-a = m
d yiśbȧʿū banīm
e = hin⁺īḥū yȧtr-a = m = ʿōlïlē = him
15a ʾȧnī = ṣadq ʾiḥzǟ panē = ka
b ʾiśbȧʿ-a(h)
bI = haqīṣ
b tȧmūnat-i = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]