[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 147

[ Textanmerkungen ]

1a hal[lï]lū YH
b ṭōb
bI zammïrā ʾïlō*hē =
c naʿīm
d nā(ʾ)wā tȧhillā
2a bōnē(h) YRWŠLM YHWH
b nid[dȧ]ḥē YŚRʾL y˙kannis
3a ha = rō*pē(ʾ) = šȧbūrē lib[b]
b = m˙ḥabbiš = ʿaṣṣȧbōt-a = m
4a mōnǟ mispar = [h]a = kōkabīm
b = kull-a = m šimōt yiqrā(ʾ)
5a gadu(w)l ʾȧdōnē =
b = rab[b] kuḥ[ḥ]
c = tȧbūnat = ō ʾēn mispar
6a m˙ʿō*did ʿȧnawīm YHWH
b mašpīl rȧšaʿīm ʿȧd-ē ʾarṣ
7a ʿnū = YHWH = tōdā
b zammïrū = ʾïlō*hē = = kinnōr
8a ha = m˙kassǟ šamaym = ʿābīm
b ha = mikīn = [h]a = ʾarṣ maṭar
c ha = maṣmīḥ har[r]īm ḥaṣīr
9a nōtin = bȧhimā laḥm-a = h
b = bȧnē ʿō*rib
c ʾȧšr yiqraʾū
10a lō(ʾ) = gȧbūrat ha = sūs yiḥpaṣ
b lō(ʾ) = šōqē ha = ʾīš yirṣǟ
11x rōṣǟ YHWH ʾat yȧriʾ-a(y) = w ʾat ha = m˙yaḥ[ḥ]ïlīm = ḥasd = ō
12a šabbïḥī
aV YRWŠLM
a ʾat YHWH
b hal[lï]lī ʾïlō*h-ay = k
bV ṢYWN
13a ḥizzaq b˙rīḥē šȧʿar-ay = k
b bir[r]ak ban-ay = k = qȧrb-i = k
14a ha = śām gȧbūl-i = k šalōm
b ḥilb ḥiṭṭīm yaśbīʿ-i = k
15a ha = šō*liḥ ʾimrat = ō ʾarṣ
b ʿad mȧhirā yarūṣ dȧbar = ō
16a ha = nō*tin šalg = [h]a = ṣamr
b k˙pōr = [h]a = ʾipr y˙pazzir
17a mašlīk qarḥ = ō = pittīm
bP = pȧnē qar[r]at = ō
b yïʿmud
18a yišlaḥ dȧbar = ō
b = yams-i = m
c yaššib rūḥ = ō
d yizzȧlū maym
19a maggīd dȧbar-a = w = YʿQB
b ḥuqq-a(y) = w = mišpaṭ-a(y) = w = YŚRʾL
20a lō(ʾ) ʿaśā kin = kul[l] gōy
bP = mišpaṭīm
b bal yȧdaʿū = m
c hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]