[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 145

[ Textanmerkungen ]

1a tȧhillā = DWD
b ʾ˙rōmim = ka
bV ʾïlōh-ay = [y] ha = malk
c = ʾ˙bar[r]ïk-a(h) šim = ka = ʿōlam wa = ʿad
2a = kul[l] yōm ʾ˙bar[r]ïk-ak = ka
b = ʾ˙hal[lï]l-a(h) šim = ka = ʿōlam wa = ʿad
3a gadu(w)l YHWH
b = m˙hullal m(ʾ)ōd
c = = gȧdul⁺at = ō ʾēn ḥiqr
4a dōr = dōr y˙šabbïḥ maʿśē = ka
b = gȧbūrō*t-ē = ka yaggīdū
5x hȧdar kȧbōd hōd-i = ka = dȧbȧrē niplȧʾōt-ē = ka ʾaśīḥ-a(h)
6a = ʿïzūz nōrȧʾō*t-ē = ka yō(ʾ)mirū
bP = gȧdu(w)l⁺ō*t-ē = ka
b ʾ˙sappïr-an = [h]a(h)
7a zikr rab[b] ṭūb = ka yabbīʿū
b = ṣȧdȧqat = ka y˙ranninū
8a ḥannūn
b = raḥ[ḥ]ūm YHWH
c ʾȧrïk ʾappaym
d = gȧdul ḥasd
9a ṭōb YHWH = [h]a = kul[l]
b = raḥm-a(y) = w ʿal kul[l] maʿś-a(y) = w
10a yōdū = ka
aV YHWH
a kul[l] maʿśē = ka
b = ḥȧsīdē = ka y˙bar[r]ïkū = ka(h)
11a kȧbōd malkūt = ka yō(ʾ)mirū
b = gȧbūrat = ka y˙dabbirū
12vI = hōdīʿ = bȧnē ha = ʾadam gȧbūrō*t-a(y) = w = kȧbōd hȧdar malkūt = ō
13a malkūt = ka malkūt kul[l] ʿō*lamīm
b = mamšalt = ka = kul[l] dōr wa = dōr
14a sōmik YHWH = kul[l] ha = nō*pïlīm
b = zōqip = kul[l] ha = kȧpūpīm
15a ʿēnē kul[l] ʾil-ē = ka y˙śabbirū
b = ʾattā nōtin la = him ʾat ʾukl-a = m = ʿitt = ō
16a pōtiḥ ʾat yad-i = ka
b = maśbīʿ = kul[l] ḥay[y] raṣōn
17a ṣaddīq YHWH = kul[l] dȧrak-a(y) = w
b = ḥasīd = kul[l] maʿś-a(y) = w
18a qaru(w)b YHWH = kul[l] qō*rïʾ-a(y) = w = kul[l]
aR ʾȧšr yiqraʾū* = hu(w) = ʾȧmi[t]t
19a rȧṣōn yȧriʾ-a(y) = w yïʿśǟ
b = ʾat šawʿat-a = m yišmaʿ
c = yōšīʿ-i = m
20a šōmir YHWH ʾat kul[l] ʾō*hïb-a(y) = w
b = ʾȧt kul[l] ha = rȧšaʿīm yašmīd
21a tȧhillat YHWH y˙dabbir = [y]
b = y˙bar[r]ik kul[l] baśar šim qudš = ō = ʿōlam wa = ʿad
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]