[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 144

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD
b barūk YHWH ṣūr = ī
c ha = m˙lammid yad-ay = [y] = [h]a = q˙rāb
d ʾiṣbȧʿōt-ay = [y] = [h]a = milḥamā
2a ḥasd = ī = mȧṣūdat = ī
b miśgab⁺ = ī = m˙pal[lï]ṭ-ī l = ī
c maginn = ī
d = b = ō ḥasītī
e ha = rōdid ʿamm = ī taḥt-ay = [y]
3aV YHWH
a mah ʾadam
b wa = tidïʿ-i = hu(w)
c bin ʾu̇nōš
d wa = t˙ḥaššïb-i = hu(w)
4a ʾadam = [h]a = habl damā
b yam-a(y) = w = ṣil[l] ʿōbir
5aV YHWH
a ha[ṭ]ṭ šamē = ka
b = tirid
c gaʿ = [h]a = har[r]īm
d = yiʿšanū
6a bru(w)q baraq
b = tȧpīṣ-i = m
c šlaḥ ḥiṣṣē = ka
d = tȧhumm-i = m
7a šlaḥ yadē = ka mim = marōm
b pṣi =
c = haṣṣīl-i = mim = maym rabbīm miy = yad bȧnē nikar
8vR1 ʾȧšr = him dibbir šawʾ
vR2 = yȧmīn-a = m yȧmīn šaqr
9aV ʾïlō*hīm
a šīr ḥadaš ʾašīr-a(h) l-a = k
b = nibl ʿaśu(w)r ʾ˙zammïr-a(h) l-a = k
10a ha = nōtin tȧšūʿā = [h]a = mȧlakīm
b ha = pōṣǟ ʾat DWD ʿabd = ō mi[n] = ḥarb raʿ[ʿ]ā
11a pṣi =
b = haṣṣīl-i = miy = yad bȧnē nikar
bR1 ʾȧšr = him dibbir šawʾ
bR2 = yȧmīn-a = m yȧmīn šaqr
12a ʾȧšr banē = = nȧṭī*ʿīm m˙guddalīm = nȧʿūrē = him
b bȧnōt-ē = = zaw(i)y⁺ō*t m˙ḥuṭṭabōt tabnīt hēkal
13a mȧzawē = mȧliʾīm mïpīqīm miz = zan ʾil zan
b ṣō(ʾw)n-i = maʾlīpōt m˙rubbabōt = ḥūṣōt-ē =
14a ʾallūpē = m˙subbalīm
b ʾēn parṣ
c = ʾēn yōṣē(ʾ)t
d = ʾēn ṣȧwaḥā = ru̇ḥō*bō*t-ē =
15a ʾašrē ha = ʿam[m]
aR ša = ka-ka(h) l = ō
b ʾašrē ha = ʿam[m]
bR ša = YHWH ʾïlō*h-a(y) = w
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]