[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 141

[ Textanmerkungen ]

1a mizmōr = DWD
bV YHWH
b qȧrā(ʾ)tī = ka
c ḥūš-a(h) l = ī
d haʾzīn-a(h) qōl = ī
dI = qurʾ = ī l-a = k
2a tikkōn tȧpillat = ī qu̇ṭurt = panē = ka
b maś[śï]ʾ(a)t kapp-ay = [y] minḥat ʿarb
3a šīt-a(h)
aV YHWH
a šumrā = = [y]
b niṣ⁺r-a(h) ʿal dal śȧpat-ay = [y]
4a ʾal ta[ṭ]ṭ libb = ī = dabar raʿ[ʿ]
aI = hitʿōlil ʿȧlī*lōt = rašʿ
a ʾit[t] ʾīšīm pō*ʿïlē ʾawn
b = bal ʾilḥam = manʿam⁺ē = him
5a yihlu̇m-i = ṣaddīq
b ḥasd
c = yōkīḥ-i =
d šamn rō(ʾ)š
e ʾal yanī[ʾ] rō(ʾ)š = ī
f
fP ʿōd
f = tȧpillat = ī = raʿ[ʿ]ōt-ē = him
6a nišmȧṭū = yȧdē salʿ šō*pïṭē = him
b = šamïʿū ʾïmar-ay = [y]
c naʿimū
7a k˙-mō pō*liḥ
b = bō*qiʿ = [h]a = ʾarṣ
c nipzȧrū ʿȧṣamē = = š˙ʾōl
8a ʾil-ē = ka
aV YHWH ʾȧdō*n-ay = [y]
a ʿēn-ay = [y]
b = ka(h) ḥasītī
c ʾal t˙ʿar[r] napš = ī
9a šumr-i = mi[y] = yȧdē paḥ[ḥ]
aR yaqu̇šū l = ī
a = mō*qïšōt pō*ʿïlē ʾawn
10a yippu̇lū = makmur-a(y) = w rȧšaʿīm
b yaḥd ʾanō*kī ʿad ʾiʿbu(w)r
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]