[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 140

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b mizmōr = DWD
2a ḥallïṣ-i =
aV YHWH
a mi[n] = ʾadam raʿ[ʿ]
b mi[n] = ʾīš ḥȧmasīm tinṣu̇r-i =
3a ʾȧšr ḥašȧbū raʿ[ʿ]ōt = lib[b]
b kul[l] yōm yagūrū milḥamōt
4a šan˙nū lȧšōn-a = m k˙-mō naḥaš
b ḥïmat ʿakšūb taḥt śȧpatē =
bJ salā
5a šumr-i =
aV YHWH
a mi[y] = yȧdē rašaʿ
b mi[n] = ʾīš ḥȧmasīm tinṣu̇r-i =
bR ʾȧšr ḥašȧbū
bRI = dḥōt pȧʿam-ay = [y]
6a ṭamȧnū giʾ[ʾ]īm paḥ[ḥ] l = ī = ḥȧbalīm
b parȧśū rašt = yad maʿgal
c mō*qïšīm šātū l = ī
cJ salā
7a ʾamartī = YHWH
b ʾil = ī ʾattā
c haʾzīn-a(h)
cV YHWH
c qōl taḥnūn-ay = [y]
8aV YHWH ʾȧdō*n-ay = [y] ʿuz[z] yȧšūʿat = ī
a sakkō*ta(h) = rō(ʾ)š = ī = yōm našq
9a ʾal tittin
aV YHWH
a maʾway⁺ē rašaʿ
b zȧmam = ō ʾal tapiq
c yarūmū
cJ salā
10v rō(ʾ)š mïsibb-ay = [y]
a ʿȧmal śȧpatē = y˙kassū =
11a yamīṭū ʿȧl-ē = him gaḥ[ḥ]alīm = [h]a = ʾiš
b yappī*l-i = m = mahmu*rōt
c bal yaqūmū
12a ʾīš lašōn bal yikkōn = [h]a = ʾarṣ
bP ʾīš ḥamas
b raʿ[ʿ] yȧṣūd-an = [h]u(w) = madḥipō*t
13a yadaʿta
b yïʿśǟ YHWH dīn ʿanī mišpaṭ ʾibyō*nīm
14a ʾak ṣaddīqīm yōdū = šïm-i = ka
b yišïbū yȧšarīm ʾit[t] panē = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]