[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 139

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b = DWD mizmōr
cV YHWH
c ḥȧqarta =
d wa = tidïʿ
2a ʾattā yadaʿta
aI1 šibt = ī
aI2 = qūm = ī
b banta(h) = riʿ = ī mi[n] = raḥu(w)q
3aI1 ʾurḥ = ī
aI2 = ribʿ = ī
a zir[r]īta
b = kul[l] dȧrak-ay = [y] hiskanta(h)
4a ʾēn millā = lȧšōn = ī
b hin[n]
bV YHWH
b yadaʿta kull-a = h
5a ʾaḥōr wa = qadm ṣarta =
b wa = tašit ʿal-ay = [y] kapp-i = ka(h)
6a pȧlʾī*y⁺ā dïʿt mim-min⁺ = ī
b niśgȧbā
c lō(ʾ) ʾūkal l-a = h
7a ʾan-a-h ʾilik mi[n] = rūḥ-i = ka
b = ʾan-a-h mip = panē = ka ʾibraḥ
8a ʾim ʾis[l]aq šamaym
b šam[m] ʾattā
c = ʾaṣ⁺īʿ-a(h) š˙ʾōl
d hinn-ak = ka
9a ʾiśśā(ʾ) kanȧpē šaḥr
b ʾišku̇n-a(h) = ʾaḥrīt yam[m]
10a gam šam[m] yad = ka tanḥ-i =
b = tō(ʾ)ḥïz-i = yȧmīn-i = ka
11a wa = ʾō[ʾ]mïr
b ʾak ḥušk yȧšūp-i =
c = laylā ʾōr baʿd-i =
12a gam ḥušk lō(ʾ) yaḥšīk mim-m[ïk] = ka
b = laylā = [h]a = yōm yaʾīr
c = [h]a = ḥȧši(y)kā
d = [h]a = ʾōrā
13a ʾattā qanīta kilȧyō*t-ay = [y]
b tȧsukk-i = = baṭn ʾimm = ī
14a ʾōd = ka
b ʿal nōraʾōt niplē[ʾ]tī
c niplaʾīm maʿśē = ka
d = napš = ī yō*dïʿt m(ʾ)ōd
15a lō(ʾ) nikḥad ʿuṣm = ī mim-mik = ka
b ʾȧšr ʿuś⁺ētī = [h]a = sitr
c ruq⁺amtī = taḥtī*y⁺ōt ʾarṣ
16a gulm = ī raʾū ʿēnē = ka
b = ʿal sipr = ka kull-a = m
c yikkatibū yamīm
cR yuṣ⁺arū
d = lō(ʾ) ʾȧḥ⁺ad ba = him
17aP = l = ī
a mah yaqȧrū riʿē = ka
aV ʾil
b mah ʿaṣïmū rā(ʾ)šē = him
18a ʾispu̇r-i = m
b mi[ḥ] = ḥōl yirbū-n
c hïqīṣō*tī
d = ʿōd = ī ʿimm-a = k
19a ʾim tiqṭul
aV ʾïlōh
a rašaʿ
b = ʾanȧšē damīm sūrū min⁺ = ī
20vR1 ʾȧšr yō(ʾ)mïrū* = ka = mȧzimmā
vR2 naśū*(ʾ) = [h]a = šawʾ ʿar[r]ē = ka
21a = lō(wʾ) m˙śan[nï]ʾē = ka
aV YHWH
a ʾiśnā(ʾ)
b = = [mi]tqōmïmē = ka ʾitqōṭaṭ
22a taklīt śinʾā śȧnē(ʾ)tī = m
b = ʾōyïbīm hayū l = ī
23a ḥuqr-i =
aV ʾil
b = dïʿ lïbab = ī
c bḥun-i =
d = dïʿ śarʿap⁺-ay = [y]
24a = rʾē(h)
b ʾim dark ʿuṣb b = ī
c = nḥi = = dark ʿōlam
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]