[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 136

[ Textanmerkungen ]

1a hōdū = YHWH
b ṭōb
c = ʿōlam ḥasd = ō
2a hōdū = ʾïlō*hē ha = ʾïlō*hīm
b = ʿōlam ḥasd = ō
3a hōdū = ʾȧdō*nē ha = ʾȧdō*nīm
b = ʿōlam ḥasd = ō
4a = ʿō*śē(h) niplaʾōt gȧdulōt = badd = ō
b = ʿōlam ḥasd = ō
5a = ʿō*śē(h) ha = šamaym = tȧbūnā
b = ʿōlam ḥasd = ō
6a = rō*qïʿ ha = ʾarṣ ʿal ha = maym
b = ʿōlam ḥasd = ō
7a = ʿō*śē(h) ʾōrīm gȧdulīm
b = ʿōlam ḥasd = ō
8va ʾat ha = šamš = mamšalt = [h]a = yōm
a = ʿōlam ḥasd = ō
9vv ʾat ha = yariḥ = kōkabīm = mamšȧlōt = [h]a = laylā
a = ʿōlam ḥasd = ō
10a = makkē(h) MṢR-aym = bu̇ku(w)rē = him
b = ʿōlam ḥasd = ō
11a wa = yōṣē(ʾ) YŚRʾL mit = tōk-a = m
b = ʿōlam ḥasd = ō
12va = yad ḥȧzaqā = = zïrōʿ nȧṭūyā
a = ʿōlam ḥasd = ō
13a = gō*zir yam[m] sūp = g˙zarīm
b = ʿōlam ḥasd = ō
14a = hiʿbīr YŚRʾL = tōk = ō
b = ʿōlam ḥasd = ō
15a = niʿ[ʿ]ir PRʿH = ḥēl = ō = yam[m] sūp
b = ʿōlam ḥasd = ō
16a = mōlīk ʿamm = ō = [h]a = midbar
b = ʿōlam ḥasd = ō
17a = makkē(h) mȧlakīm gȧdulīm
b = ʿōlam ḥasd = ō
18a wa = yïhrug mȧlakīm ʾaddīrīm
b = ʿōlam ḥasd = ō
19va = SYḤWN malk ha = ʾMR-ī
a = ʿōlam ḥasd = ō
20vv = = ʿWG malk ha = BŠN
a = ʿōlam ḥasd = ō
21a = natan ʾarṣ-a = m = nïḥlā
b = ʿōlam ḥasd = ō
22va nïḥlā = YŚRʾL ʿabd = ō
a = ʿōlam ḥasd = ō
23a ša = = šipl-i = zakar la =
b = ʿōlam ḥasd = ō
24a wa = yipr˙q-i = miṣ = ṣar[r]ē =
b = ʿōlam ḥasd = ō
25a nō*tin laḥm = kul[l] baśar
b = ʿōlam ḥasd = ō
26a hōdū = ʾil ha = šamaym
b = ʿōlam ḥasd = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]