[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 135

[ Textanmerkungen ]

1a hal[lï]lū YH
b hal[lï]lū ʾat šim YHWH
c hal[lï]lū
cV ʿabȧdē YHWH
2vR ša = ʿō*mïdīm = bēt YHWH = ḥaṣïrōt bēt ʾïlō*hē =
3a hal[lï]lū YH
b ṭōb YHWH
c zammïrū = šïm = ō
d naʿīm
4a YʿQB baḥar l = ō YH
b YŚRʾL = su̇gullat = ō
5a ʾȧnī yadaʿtī
b gadu(w)l YHWH
c = ʾȧdō*nē = mik = kul[l] ʾïlō*hīm
6a kul[l]
aR ʾȧšr ḥapiṣ YHWH
a ʿaśā = [h]a = šamaym = = [h]a = ʾarṣ = [h]a = yammīm = kul[l] tïhōmōt
7a maʿlǟ nȧśī*ʾīm mi[q] = qȧṣē(h) ha = ʾarṣ
b bȧraqīm = [h]a = maṭar ʿaśā
c mōṣē(ʾ) rūḥ mi[n] = ʾōṣȧrōt-a(y) = w
8x ša = hikkā bu̇ku(w)rē MṢR-aym mi[n] = ʾadam ʿad bȧhimā
9a šalaḥ ʾō*tōt = mō*pïtīm = tōk-i =
aV MṢR-aym
a = PRʿH = = kul[l] ʿȧbad-a(y) = w
10a ša = hikkā gōyī*m rabbīm
b = harag mȧlakīm ʿȧṣūmīm
11v = SYḤWN malk ha = ʾMR-ī = = ʿWG malk ha = BŠN = = kul[l] mamlȧkōt KNʿN
12x = natan ʾarṣ-a = m nïḥlā nïḥlā = YŚRʾL ʿamm = ō
13aV YHWH
a šim = ka = ʿōlam
bV YHWH
b zikr = ka = dō*r wa = dō*r
14a yadīn YHWH ʿamm = ō
b = ʿal ʿȧbad-a(y) = w yitnaḥ[ḥ]am
15x ʿȧṣab⁺ē ha = gōyī*m kasp = zahab maʿśē(h) yȧdē ʾadam
16a la = him
b = lō(ʾ) y˙dabbirū
c ʿēnaym la = him
d = lō(ʾ) yirʾū
17a ʾuznaym la = him
b = lō(ʾ) yaʾzīnū
c ʾap ʾēn yiš rūḥ = = him
18a k˙-mō = him yihyū ʿō*śē = him kul[l]
aR ʾȧšr bō*ṭiḥ ba = him
19aV bēt YŚRʾL
a bar[r]ïkū ʾat YHWH
bV bēt ʾHRN
b bar[r]ïkū ʾat YHWH
20aV bēt ha = LW-ī
a bar[r]ïkū ʾat YHWH
bV yȧrïʾē YHWH
b bar[r]ïkū ʾat YHWH
21a barūk YHWH miṣ = ṢYWN šō*kin YRWŠLM
b hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]