[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 134

[ Textanmerkungen ]

1a šīr ha = maʿlōt
b hinni(h) bar[r]ïkū ʾat YHWH
bV kul[l] ʿabȧdē YHWH ha = ʿō*mïdīm = bēt YHWH = [h]a = lēlōt
2a śȧʾū yȧdē = kim qudš
b = bar[r]ïkū ʾat YHWH
3a y˙bar[r]ik = ka YHWH miṣ = ṢYWN
b ʿō*śē(h) šamaym wa = ʾarṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]