[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 132

[ Textanmerkungen ]

1a šīr ha = maʿlōt
b zku(w)r
bV YHWH
b = DWD ʾȧt kul[l] ʿunnōt = ō
2vR1 ʾȧšr nišbaʿ = YHWH
vR2 nadar = ʾȧbīr YʿQB
3a ʾim ʾabō*(ʾ) = ʾuhl bēt = ī
b ʾim ʾiʿlǟ ʿal ʿarś yȧṣūʿ-ay = [y]
4a ʾim ʾittin šïnat = ʿēn-ay = [y]
b = ʿapʿapp-ay = [y] tȧnūmā
5a ʿad ʾimṣā(ʾ) maqōm = YHWH
b miškanōt = ʾȧbīr YʿQB
6a hinni(h) šȧmaʿnū = ha = ʾPRTH
b mȧṣā(ʾ)nū = ha = śȧdē yaʿr
7a nabōʾ-a(h) = miškȧnōt-a(y) = w
b ništaḥwǟ = hïdō*m ragl-a(y) = w
8a qūm-a(h)
aV1 YHWH
a = mȧnūḥat-i = ka
aV2 ʾattā = ʾȧrōn ʿuzz-i = ka
9a kō*hïnē = ka yilbȧšū ṣadq
b = ḥȧsīdē = ka y˙ranninū
10x = ʿȧbūr DWD ʿabd-i = ka ʾal tašib pȧnē mȧšīḥ-i = ka
11a nišbaʿ YHWH = DWD
b ʾȧmi[t]t lō(ʾ) yašūb mim-min = [h]a(h)
c mip = pïry bȧṭn = ka ʾašīt = kissē(ʾ) l-a = k
12a ʾim yišmu̇rū banē = ka b˙rīt = ī = ʿē*dō*t = ī
aR ʾ˙lammïd-i = m
b gam bȧnē = him ʿȧd-ē ʿad yišïbū = kissē(ʾ) l-a = k
13a baḥar YHWH = ṢYWN
b ʾiwwā = h = mōšab l = ō
14a zō(ʾ)t mȧnūḥat = ī ʿȧd-ē ʿad
b pō(h) ʾišib
c ʾiwwī*tī = ha
15a ṣēd-a = h bar[r]ik ʾ˙bar[r]ik
b ʾibyōnē = ha ʾaśbīʿ laḥm
16a = kō*hïnē = ha ʾalbīš yïšʿ
b = ḥȧsīdē = ha rannin y˙ranninū
17a šam[m] ʾaṣmīḥ qarn = DWD
b ʿaraktī nē*r = mȧšīḥ = ī
18a ʾōyïb-a(y) = w ʾalbīš bušt
b = ʿal-a(y) = w yaṣīṣ nizr = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]