[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 13

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b mizmōr = DWD
2a ʿad ʾan-a-h
aV YHWH
a tiškaḥ-i = naṣḥ
b ʿad ʾan-a-h tastīr ʾat panē = ka mim-min⁺ = ī
3a ʿad ʾan-a-h ʾašīt ʿiṣōt = napš = ī
b yagōn = lïbab = ī yōm-am
c ʿad ʾan-a-h yarūm ʾō*yïb = ī ʿal-ay = [y]
4a habbīṭ-a(h)
b ʿni =
bV YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
c haʾīr-a(h) ʿēn-ay = [y]
d pan ʾīšan ha = mawt
5a pan yō(ʾ)mïr ʾō*yïb = ī
b yȧkultī = w
c ṣar[r]-ay = [y] yagīlū
d ʾimmōṭ
6a = ʾȧnī = ḥasd = ka baṭaḥtī
b yagil libb = ī = yȧšūʿat-i = ka
c ʾašīr-a(h) = YHWH
d gamal ʿal-ay = [y]
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]