[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 125

[ Textanmerkungen ]

1a šīr ha = maʿlōt
b ha = bō*ṭïḥīm = YHWH = har[r] ṢYWN
bR1 lō(ʾ) yimmōṭ
bR2 = ʿōlam yišib
2aP YRWŠLM
a har[r]īm sabīb l-a = h
b = YHWH sabīb = ʿamm = ō mi[n] = ʿïtt-a(h) = ʿad ʿōlam
3a lō(ʾ) yanūḥ šibṭ ha = rašʿ ʿal gōral ha = ṣaddīqīm
b = maʿn lō(ʾ) yišlȧḥū ha = ṣaddīqīm = ʿawlat-a(h) yȧdē = him
4a hēṭīb-a(h)
aV YHWH
a = [h]a = ṭōbīm = = yȧšarīm = libbōt-a = m
5aP = ha = maṭṭīm ʿaqalqal⁺ōt-a = m
a yōlīk-i = m YHWH ʾit[t] pō*ʿïlē ha = ʾawn
b šalōm ʿal YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]