[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 122

[ Textanmerkungen ]

1a šīr ha = maʿlōt
b = DWD
c śamaḥtī = ʾō*mïrīm l = ī
d bēt YHWH nilik
2a ʿō*mïdōt hayū ragȧlē = = šȧʿar-ay = k
aV YRWŠLM
3v YRWŠLM ha = bȧnūyā = ʿīr
vR ša = ḥubbȧrā l-a = h yaḥd-aw
4vR ša = šam[m] ʿalū šïbaṭīm šibȧṭē YH ʿē*dūt = YŚRʾL
vRI = hō*dōt = šim YHWH
5x šamm-a-h yašȧbū kis[sï]ʾōt = mišpaṭ kis[sï]ʾōt = bēt DWYD
6a šaʾlū šȧlōm YRWŠLM
b yišlayū ʾō*hïb-ay = k
7a yïhy šalōm = ḥēl-i = k
b šalwā = ʾarmu̇nōt-ay = k
8a = maʿn ʾaḥ⁺-ay = [y] = riʿ-ay = [y] ʾ˙dabbïr-a(h) nā(ʾ)
b šalōm b-a = k
9x = maʿn bēt YHWH ʾïlō*hē = ʾ˙baq[qï]š-a(h) ṭōb l-a = k
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]