[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 121

[ Textanmerkungen ]

1a šīr = [h]a = maʿlōt
b ʾiśśā(ʾ) ʿēn-ay = [y] ʾil ha = har[r]īm
c mi[n] = ʾayn yabō*(ʾ) ʿizr = ī
2a ʿizr = ī mi[n] = ʿim[m] YHWH
b ʿō*śē(h) šamaym wa = ʾarṣ
3a ʾal yittin
aI la = m⁺ōṭ ragl-i = ka
b ʾal yanūm šō*mïr-i = ka
4a hinni(h) lō(ʾ) yanūm
b = lō(ʾ) yīšan šōmir YŚRʾL
5a YHWH šō*mïr-i = ka
b YHWH ṣill = ka ʿal yad yȧmīn-i = ka
6a yōm-am ha = šamš lō(ʾ) yakk-ak = ka(h)
b = yariḥ = [h]a = laylā
7a YHWH yišmur = ka mik = kul[l] raʿ[ʿ]
b yišmur ʾat napš-i = ka
8x YHWH yišmur ṣē(ʾ)t = ka = bōʾ-i = ka mi[n] = ʿïtt-a(h) = ʿad ʿōlam
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]