[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 118

[ Textanmerkungen ]

1a hōdū = YHWH
b ṭōb
c = ʿōlam ḥasd = ō
2a yō(ʾ)mïr nā(ʾ) YŚRʾL
b = ʿōlam ḥasd = ō
3a yō(ʾ)mïrū nā(ʾ) bēt ʾHRN
b = ʿōlam ḥasd = ō
4a yō(ʾ)mïrū nā(ʾ) yȧrïʾē YHWH
b = ʿōlam ḥasd = ō
5a min ha = miṣar[r] qarā(ʾ)tī YH
b ʿan-a = = [h]a = marḥab YH
6a YHWH l = ī
b lō(ʾ) ʾīrā(ʾ)
c mah yïʿśǟ l = ī ʾadam
7a YHWH l = ī = ʿō*zïr-ay = [y]
b = ʾȧnī ʾirʾǟ = śō*nïʾ-ay = [y]
8a ṭōb
aI1 = ḥsōt = YHWH
aI2 mib = bṭuḥ = [h]a = ʾadam
9a ṭōb
aI1 = ḥsōt = YHWH
aI2 mib = bṭuḥ = nȧdībīm
10a kul[l] gōyī*m sȧbabū =
b = šim YHWH ʾȧmīl-a = m
11a sabbū =
b gam sȧbabū =
c = šim YHWH ʾȧmīl-a = m
12a sabbū = = d˙bōrīm
b duʿ[ʿ]ȧkū = ʾiš qōṣīm
c = šim YHWH ʾȧmīl-a = m
13a daḥō(h) dȧḥīta =
aI = npul
b = YHWH ʿȧzar-a =
14a ʿū*z(z) = ī = zimrat YH
b wa = yïhy l = ī = yȧšūʿā
15a qōl rinnā = yȧšūʿā = ʾuhu̇lē ṣaddīqīm
b yȧmīn YHWH ʿō*śā ḥayl
16a yȧmīn YHWH [m˙]rōmimā
b yȧmīn YHWH ʿō*śā ḥayl
17a lō(ʾ) ʾamūt
b ʾiḥyǟ
c = ʾ˙sappir maʿśē YH
18a yassō*r yissïr-a = YH
b = = [h]a = mawt lō(ʾ) nȧtan-a =
19a pitḥū l = ī šaʿȧrē ṣadq
b ʾabō*(ʾ) b-a = m
c ʾōdǟ YH
20a ha = šaʿr = YHWH
b ṣaddīqīm yabō*ʾū b = ō
21a ʾōd = ka
b ʿȧnīta =
c wa = tïhy l = ī = yȧšūʿā
22a ʾabn
aR maʾȧsū ha = bōnīm
a hayȧtā = rō(ʾ)š pinnā
23a mi[n] = ʾit[t] YHWH hayȧtā zō(ʾ)t
b hī(ʾ) niplā(ʾ)t = ʿēnē =
24a ha = yōm
aR ʿaśā YHWH
b nagīl-a(h)
c = niśmȧḥ-a(h) b = ō
25aJ ʾān⁺ā(ʾ)
aV YHWH
a hōšīʿ-a(h) nā(ʾ)
bJ ʾān⁺ā(ʾ)
bV YHWH
b haṣlīḥ-a(h) nā(ʾ)
26a barūk ha = bā(ʾ) = šim YHWH
b bir[r]aknū = kim mib = bēt YHWH
27a ʾil YHWH
b wa = yaʾir la =
c ʾisrū ḥag[g] = ʿïbō*tīm ʿad qarȧnōt ha = mizbiḥ
28a ʾil = ī ʾattā
b = ʾōd-ak = ka
cV ʾïlō*h-ay = [y]
c ʾ˙rōmïm-ak = ka
29a hōdū = YHWH
b ṭōb
c = ʿōlam ḥasd = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]