[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 115

[ Textanmerkungen ]

1a lō(ʾ) la =
aV YHWH
b lō(ʾ) la =
c = šim = ka tin kabōd ʿal ḥasd = ka ʿal ʾȧmitt-i = ka
2a la-m⁺ah yō(ʾ)mïrū ha = gōyī*m
b ʾayyē(h) nā(ʾ) ʾïlō*hē = him
3a = ʾïlō*hē = = [h]a = šamaym
b kul[l]
bR ʾȧšr ḥapiṣ
b ʿaśā
4x ʿȧṣab⁺ē = him kasp = zahab maʿśē(h) yȧdē ʾadam
5a la = him
b = lō(ʾ) y˙dabbirū
c ʿēnaym la = him
d = lō(ʾ) yirʾū
6a ʾuznaym la = him
b = lō(ʾ) yišmaʿū
c ʾa[p]p la = him
d = lō(ʾ) yȧrīḥū-n
7aP yȧdē = him
a = lō(ʾ) yȧmīšū-n
bP raglē = him
b = lō(ʾ) y˙hallikū
c lō(ʾ) yihgū = gȧrōn-a = m
8a k˙-mō = him yihyū ʿō*śē = him kul[l]
aR ʾȧšr bō*ṭiḥ ba = him
9aV YŚRʾL
a bṭaḥ = YHWH
b ʿizr-a = m = maginn-a = m hū(ʾ)
10aV bēt ʾHRN
a biṭḥū = YHWH
b ʿizr-a = m = maginn-a = m hū(ʾ)
11aV yȧrïʾē YHWH
a biṭḥū = YHWH
b ʿizr-a = m = maginn-a = m hū(ʾ)
12a YHWH zȧkar-a =
b y˙bar[r]ik
c y˙bar[r]ik ʾat bēt YŚRʾL
d y˙bar[r]ik ʾat bēt ʾHRN
13x y˙bar[r]ik yȧrïʾē YHWH ha = qȧṭan⁺īm ʿim[m] ha = gȧdulīm
14x yō*sip YHWH ʿȧl-ē = kim ʿȧl-ē = kim = ʿal bȧnē = kim
15x bȧrūkīm ʾattim = YHWH ʿō*śē(h) šamaym wa = ʾarṣ
16a ha = šamaym šamaym = YHWH
b = ha = ʾarṣ natan = bȧnē ʾadam
17a lō(ʾ) ha = mē*tīm y˙hal[lï]lū YH
b = lō(ʾ) kul[l] yō*rïdē dūmā
18a = ʾȧnaḥnū n˙bar[r]ik YH mi[n] = ʿïtt-a(h) = ʿad ʿōlam
b hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]