[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 113

[ Textanmerkungen ]

1a hal[lï]lū YH
b hal[lï]lū
bV ʿabȧdē YHWH
c hal[lï]lū ʾat šim YHWH
2x yïhy šim YHWH m˙bur[r]ak mi[n] = ʿïtt-a(h) = ʿad ʿōlam
3x mim = mizraḥ šamš ʿad mȧbōʾ = ō m˙hullal šim YHWH
4a rām ʿal kul[l] gōyī*m YHWH
b ʿal ha = šamaym kȧbōd = ō
5a = YHWH ʾïlō*hē =
b ha = magbīh-ī
bI la = šïbt
6a ha = mašpīl-ī
aI = rʾōt = [h]a = šamaym = = [h]a = ʾarṣ
7a mïqīm-ī mi[n] = ʿapar dal[l]
b mi[n] = ʾašpō*t yarīm ʾibyōn
8vI = hōšīb-ī ʿim[m] nȧdībīm ʿim[m] nȧdībē ʿamm = ō
9a mōšīb-ī ʿȧqart ha = bayt ʾim[m] ha = banīm śȧmiḥā
b hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]