[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 112

[ Textanmerkungen ]

1a hal[lï]lū YH
b ʾašrē ʾīš
bR1 yarē(ʾ) ʾat YHWH
bR2 = miṣwō*t-a(y) = w ḥapiṣ m(ʾ)ōd
2a gibbōr = [h]a = ʾarṣ yihyǟ zarʿ = ō
b dōr yȧšarīm y˙bur[r]ak
3a hōn wa = ʿušr = bēt = ō
b = ṣȧdȧqat = ō ʿō*mïdt la = ʿad
4x zaraḥ = [h]a = ḥušk ʾōr = [h]a = yȧšarīm ḥannūn = raḥ[ḥ]ūm = ṣaddīq
5a ṭōb ʾīš ḥōnin = malwǟ
b y˙kalkil dȧbar-a(y) = w = mišpaṭ
6a = ʿōlam lō(ʾ) yimmōṭ
b = zikr ʿōlam yihyǟ ṣaddīq
7a miš = šȧmūʿā raʿ[ʿ]ā lō(ʾ) yīrā(ʾ)
b nakōn libb = ō
c baṭū*ḥ = YHWH
8a samūk libb = ō
b lō(ʾ) yīrā(ʾ)
c ʿad ʾȧšr yirʾǟ = ṣar[r]-a(y) = w
9a pizzar
b natan = [h]a = ʾibyōnīm
c ṣȧdȧqat = ō ʿō*mïdt la = ʿad
d qarn = ō tarūm = kabōd
10a rašaʿ yirʾǟ
b = kaʿas
c šinn-a(y) = w yïḥruq
d = namas[s]
e taʾwat rȧšaʿīm tō(ʾ)bid
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]